Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése nem rutinjellegû feladatmegoldások szervezésével, vezetésével(beruházások, infrastrukturális fejlesztések, technikai fejlesztések stb.) Ezek sikeres megoldásához szükség van a különbözõ szakmai ismeretek összehangolt együttes munkájára, erõforrások összehangolt igénybevételére, logisztikai tervezésre, csoportmunkára, a munkák ellenõrzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és az egyeztetett idõpontban történõ leadása, kettõ zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Prezentáció megtartása.
A konzultációk rendszeres látogatása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, jellemzõi- A projektmenedzsment meghatározása
A projektek ismérvei- Projekttipológia
A projektmenedzsment rendszerorientált megközelítése –A projektek célrendszere
Projektmenedzsment életciklus elméletek – Új termék kifejlesztésének tevékenységsora és gazdasági jellemzõi, projektje

2. A tervezési fázis kiemelt szerepe
A feladatok meghatározása – Kompetenciák és felelõsség kérdései
A bizonytalanságok és azok kezelése - Szerzõdésstratégia-
Szerzõdéstípusok
A pénzügyi elszámolás típusai- Az optimális szerzõdésstratégia kialakítása – Ár- Költség- Fedezet- Nyereség strukturális szemléltetése
3. A tevékenységi struktúra- A projekt profil és beruházói profil
A versenyeztetés stratégiája. Idõtervezés - Hálótervezés
Szervezeti struktúrák a projektmenedzsment szolgálatában . A projektmenedzser szerepe, feladatai – Örömteli szervezet létrehozásának projektje / 1. zárthelyi dolgozat /
4. Az ajánlat – A tenderdokumentáció szerepe, tartalma
Az ajánlati kalkuláció- A projekt végrehajtása és ellenõrzése. A projektkontroll: teljesítés-, erõforrás- és költség monitoring-A projekteknél alkalmazható költségelemzés. A vállalati kultúra hatása a projektmenedzsment sikerére. 2. zárthelyi dolgozat / félévet záró /
5.
6.
8.
14.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment HVG ZRt, Budapest, 2006 ISBN 9637525777
Dr. Lehotai László : Projektek menedzselése / elektronikus úton történõ elérhetõség