Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bujdosó László Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Fogalmi és gyakorlati menedzsment ismeretek elsajátítása. Önmenedzselés, vezetõi személyiség fejlesztése, vezetés-szervezési ismeretek, eszközök és módszerek megismerése, alkalmazása. A vezetõi tevékenység során kialakítandó emberi kapcsolatok fejlesztése. Döntési mechanizmusok, probléma megoldási technikák helyes alkalmazása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévi ZH sikeres megírása (13. héten). Házi dolgozat elkészítése. A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelhetõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 50 pont érhetõ el. A ZH értékelése a következõképpen alakul: 0-50%: elégtelen (1), 51-62%: elégséges (2), 63-74%: közepes (3), 75-86%: jó (4), 87-100%: jeles (5). Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, illetve sikertelen ZH esetén 1 db pót ZH a 14. héten. A vizsga dolgozat pontozása megegyezik a ZH pontozásával, azzal a különbséggel, hogy a vizsgán a maximálisan elérhetõ pontszám 100 pont. A százalékos arányok megyezenek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment alapfogalmak (menedzser, menedzsment, vezetés, menedzseri és vezetõi szerepkörök- és követelmények, jövõkép, menedzsment feladatok, vezetési funkciók, menedzsment feladatkörök)
2. Egyéni és szervezeti célok, a vezetés sikertényezõi, rendszerelméleti alapok, a szervezet, mint célorientált rendszer
3. A tudományterület fejlõdésének fõbb állomásai, a klasszikus iskola, emberközpontú iskolák, strukturalista elméletek,
4. Japán vezetés és szervezés. A japán és az amerikai vezetési elvek összehasonlítása. Z elmélet
5. A szervezet. A szervezet és környezete. A szervezet belsõ adottságai.
6. Szervezeti formák. A szervezettervezést befolyásoló tényezõk. Szervezeti viselkedés.
7. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés.
8. Motiváció. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység.
9. Döntési modellek. Csoportok a szervezetben. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben. Problémakezelés és problémamegoldás.
10. Csoportos szellemi alkotó technikák. Szervezeti konfliktus. Szervezeti kultúra.
11. Vezetési funkciók. Leadership-elméletek. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai-, projekt- és minõségmenedzsment.
12. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment.
13. Vezetõi továbbképzés. Humánmenedzsment.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Dr. Szûts István – Dr. Bujdosó László: Menedzsment alapjai. Digitális tananyag. 2006. (hozzáférés kóddal) Horváth Bianka: A menedzsment elméleti és gyakorlati összefüggései. Digitális tananyag. 2009. Digitális tananyag Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005.
Ajánlott irodalom: Ajánlott: DR. Herczeg János – Kocsisné Kópházi Andrea: Vezetéselméleti és módszertani alapok. Sopron, 2000. I.J. De Toro – A.R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005. Szerzõi munkaközösség: Menedzsment mûszakiaknak, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.