Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bujdosó László Oktatók: dr. László Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA111NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az elektronikus kereskedelem megközelítése komplex módon jogi, marketing, informatikai és vállalkozásszervezési aspektusból. Az elektronikus kereskedelem alapfogalmainak megismertetése, a fejlõdéstörténet bemutatása. Az elméleti, jogi és technikai háttér rövid áttekintése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, fogalom-meghatározások
2. Fejlõdéstörténet. Az Internet, mint kommunikációs csatorna, e-kereskedelmi ABC
3. Az e-kereskedelem mozgatórugói, értéklánca. Az e-kereskedelem jogi szabályozása
4. Technikai alapok. Hálózatok, infrastruktúra, biztonsági kérdések, titkosítási algoritmusok. Az elektronikus aláírás
5. Technikai alapok. Kereskedelmi honlap tartalmi elemei, honlap kialakításának szempontjai. Webergonómia, szabványok.
6. Fizetési módok
7. Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben
8. Az internet hatása a marketingre
9. Online marketingkutatás.
A fogyasztói magatartás az elektronikus kereskedelemben
Vállalati elektronikus marketing modellek.
10. Online marketing és hirdetési eszközök. Keresõmotorok és keresõmarketing
11. Virtuális bolt létrehozásának és menedzselésének folyamata
12. Az online piacterek, társadalmi hálózatok
13. Stratégiai fejlesztési kérdések. Az e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése
14. Esettanulmány
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga, amely két részbõl áll,
40 % kiadott félévközi feladatok (prezentáció, nyomtatott és elektronikus formában beadandó házi dolgozat egyeztetett témában)
60 % vizsgaidõszakban lebonyolítandó szóbeli vizsga

Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 63 % (2) elégséges
64 % - 75 % (3) közepes
76 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
Ajánlott irodalom: Talyigás Judit, Mojzes Imre: Az új gazdaság útikönyve: az elektronikus kereskedelem, Mûegyetemi Kiadó, 2005, Budapest
Anderson, Chris: Hosszú farok , HVG Könyvek, 2007, Budapest
Batelle, John: Keress! HVG Könyvek, 2006, Budapest
Kalakota, Ravi - Robinson, Marcia M.: Az e-üzlet - információs társadalom A-tól Z-ig Typotex 2002.
Eszes István - Bányai Edit: Online M@rketing KJK-KERSZÖV Kft., 2002, Budapest
Verebics János: Elektronikus gazdasági kapcsolatok joga HVG-ORAC, 2002, Budapest
Gates, Bill: Üzlet @ gondolat erejével Alexandra, 1999.
Nemeslaki András- Duma László- Szántai Tamás: e-Business üzleti modellek ADECOM, 2004, Budapest
 
Egyéb segédletek: A tárgy honlapján közzétett anyagok.