Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Turcsányi Katalin;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kontrolling funkció lényegének, eszközrendszerének, módszereinek megismerése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A controlling fogalma, feladata, területei. A controlling szervezet a vállalati hierarchiában
2. A tervezés fogalma szerepe a vezetésben, a tervezési munka követelményei és folyamata
3. A stratégiai tervezés és a controlling
4. Az operatív tervezés és a controlling
5. A költségek fogalma, csoportosítása, fedezeti költségszámítás
6. A kalkuláció fogalma és fajtái
7. Határköltség, rétegköltség számítások
2. 8. A vezetésorientált számvitel fogalma és feladatai, a controlling számviteli háttere
9. A költségek tervezése, tervköltségvetés. Standard költségszámítás.
10. Vagyoni, pénzügyi helyzet elemzése, likviditás, stabilitás vizsgálata
11. Controlling információs rendszer. Tervezési és beszámolási rendszer kiépítése, mutatószámok rendszere
12. A vállalati funkciók controllingja
13. Befektetési döntéseket megalapozó gazdaságossági számítások
14. A kockázat kezelése a befektetési döntéseknél
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgapontok 30 %-a az útmutatóban közzétett házi feladat készítésével, 70 %-a a vizsgaidõszakban megírt vizsgadolgozattal szerezhetõ meg.
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A vizsgadolgozattal maximálisan 70 pont érhetõ el, amihez a házi dolgozat pontszámai hozzáadódnak. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
Értékelés
0 – 50 elégtelen
51- 63 elégséges
64 – 76 közepes
77 - 89 jó
90- jeles

Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Francsovics Anna: Controlling, BMF, Budapest, 2002.
Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Controlling címû tárgyhoz
Ajánlott irodalom: Peter Horváth: Controlling: a sikeres vezetés eszköze, KJK 2000.
Mann - Mayer: Controlling kezdõk számára
Dr. Maczó Kálmán: Controlling a gyakorlatban, BME 2000.