Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: : A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit-hátrányait, valamint együttes alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláíráshoz szükséges követelmény: Az elõadások és gyakorlatok órarend szerinti látogatása, és egy csoportos házidolgozat megírása és prezentálása (40 pont értékû, ebbõl min. 20-at kell kapni)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetõségük , a marketingkommunikáció határterületei
2. A marketingkommunikációs eszközök csoportosítása. A termékcsomagolás kommunikációs funkciói, védjegy, design szerepe
3. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, költségvetés elosztás, hatékonyság elemzés
4. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv), tisztességtelen reklám fogalma, hazai tapasztalatok
5. Szabadtéri reklámok
6. On-line marketingkommunikáció
7. Direkt marketing eszközök alkalmazási lehetõségei
8. Értékesítésösztönzés – vásárok, kiállítások, bemutatók, merchandising
9. Vásárlásösztönzés – nyereményjátékok, árengedmények, jutalmak, bemutatók
10. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
11. Corporate Identity (CI) tevékenység tartalmi és formai elemei – Corporate Communication és Corporate Design, szponzorálás és mecenatúra célja, területei, hatékonysága
12. 5M, a kampánytervezés folyamata. Ügynökségek bevonása (brief, kreatív tervezés, ütemezés, elõtesztelés)
13. Házidolgozatok prezentációja
14. Házidolgozatok prezentációja
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:

A vizsga módja: írásbeli dolgozat (max 60 pont) az értékelésben az írásbeli dolgozat eredményéhez hozzáadódik a házidolgozat eredménye.
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratesz Külgazdasági Akadémia
Ajánlott irodalom: Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó-Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám BGF-KKFK jegyzet
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999
Incze Kinga és Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust, 2002