Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása a termék – és árpolitika komplex rendszerében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és a megbeszélt idõpontban történõ leadása, kettõ zárthelyi dolgozat eredményes megírása, prezentáció. Kötelezõ óralátogatás.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzseri rendszerszemléletû gondolkodás a termék –és árpolitikában

2. Termékek fogalmi meghatározása, csoportosítása
3. Termékjellemzõk analízise, értékelése
4. Hatékonyságnövelés és értékelemzés összefüggései. Termékek életgörbéi
5. Munkamegosztás a gazdaságban – Fogyasztói magatartás és kereslet. Vállalat és a termelõi magatartás – A vállalatok kínálata és a piac jellege – Termelési tényezõk piaca
6. Új termék kifejlesztésének tevékenységsora és gazdasági jellemzõi- ABC-analízis – Ipari formatervezés

7. Termék-és árpolitika kapcsolata a merketingmenedzsment folyamataiban

8. Piacelemzés- piaci lehetõségek elemzése
Piackutatás- célpiacok felkutatása és kiválasztása
Stratégia kialakítása- marketingstratégiák kialakítása ( reklám)
Szervezés, végrehajtás, ellenõrzés – marketingmûveletek szervezése, végrehajtása és ellenõrzése

9. Termék-és árpolitika és a Mc Carthy- féle 5 P koncepció - ( 1. ZH.)
10. Marketingmix : Product ( termék)- Price ( ár)- Place ( elosztási csatorna) – Promotion (marketingkommunikáció)-
Personal realing( személyes eladás)

11. Total Quality Management ( TQM) teljes körû minõségmenedzsment és a termék-és árpolitika kapcsolata- Vevõközpontúság- Árpolitika, árképzés
12. Vállalatok nemzetközi piaca – Állam szerepe a gazdaságban – A gazdaság befolyásolhatósága – A gazdaságpolitika lehetõségei
13. A termékárak kialakításának meghatározó szempontjai-
Költségtényezõk: Költségszámítási rendszerek, eredmény –és fedezetszámítási modellek összehasonlítása, élettartam-költségszámítás, költségek szerepe a döntéshozatalban-
Termékjellemzõk- Árpolitikai célok-
Árrugalmasság – Lélektani tényezõk – Demográfiai tényezõk –Egyéb preferenciai szempontok 2. ZH.

14. Innováció és mûszaki fejlesztés szerepe a termék-és árpolitikában
 
Kötelező irodalom: Az elõadásokon és gyakorlati foglalkozásokon elhangzott ismeretanyag
Ajánlott irodalom: Gyöngyösy Zoltán – Lissák György: Stratégia, termékpolitika, termékdesign
Akadémia Kiadó, 2005, ISBN 963058208-2
Vágási Mária: Új termék, marketing, Nemzeti Könyvkiadó, 2001 ISBN 9631914445