Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István; Véghné dr. Vörös Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MNB, GGTKG22MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): szigorlat
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A mikro- és makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A szigorlat letételének feltétele az elõtanulmányi feltételek teljesítése: Vizsgajegy mikroökonómiából (vagy közgazdaságtan I.-bõl), és félévközi jegy makroökonómiából ( vagy közgazdaságtan II.-bõl. Kizárólag ezek megszerzése után jelentkezhet a hallgató a szigorlatra.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc. A dolgozat mind a mikroökonómia, mind a makroökonómia anyagát felöleli. A pontos részletezést az elõtanulmányi feltételek kódjaival elérhetõ tantárgyi tematikák tartalmazzák. A számonkérés a szigorlat idején érvényes tematika alapján történik, függetlenül attól, hogy a hallgató az adott tárgyakat mikor vette fel!
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Irodalom:lásd az elõtanulmányi kódok alatt