Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Füle Miklós Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlõdésének gazdaságtörténeti bemutatása, a környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetõségeit és konkrét esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon történõ rendszeres és aktív részvétel. Egy prezentáció és egy beadandó esettanulmány. Két zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
A 14. oktatási hétig a komplex félévi követelmények eredményes teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A fenntartható fejlõdés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
A Föld eltartó képessége és a gazdaság lehetséges kapcsolatainak
modellezése / Meadows / - A fenntartható fejlõdés elvei
2. 2. hét A gazdasági növekedés és a környezeti minõség kapcsolata-
A gazdasági növekedéshez kapcsolt optimizmus elméleti gyökerei –
A környezeti Kuznets- görbék ismertetése, elemzése

3. 3. hét A jólét elemzése, jóléti mutatók- A jövedelemelosztás
egyenetlenségének jellemzése – A humán fejlõdés mérése
4. 4. hét Az ökológiai lábnyom számítása- A biokapacitás – Ökológiai deficit
és túlfutás
5. 5. hét A természeti erõforrások- A közjavak túlhasználata, „ a közlegelõ
tragédiája”- Az újra nem termelhetõ természeti erõforrások-
Megújuló erõforrások és optimális felhasználásuk – Nem
kitermelhetõ természeti erõforrások / 1. ZH. /
6. 6. hét A környezet monetáris értékelése: Az élvezeti ár módszer,
Feltételes értékelés, Az utazási költség módszer
7. 7. hét A monetáris értékelés – A növény és állatok eszmei értéke
8. 8. hét A környezetszennyezés gazdaságtana- A külsõ gazdasági hatások
típusai – A környezetszennyezés két alaptípusa- Az externális
hatások közgazdasági következményei
9. 9. hét Az externália optimális nagysága- Az externáliák kezelése a
közgazdasági elméletben – A Pigou- féle adó nagysága
10. 10. hét Pigou és Coase elméletének környezetpolitikai összefüggései-
Környezetpolitikai eszközök ( adók és mennyiségi szabályozás )
közötti választás
11. 11. hét Direkt és indirekt eszközök alkalmazásainak esetei- Az infláció és
árrugalmasság kérdése a zöld adóknál
12. 12. hét 2. ZH.
13. 13. hét A környezetvédelem szabályozásának eszközei
14. 14. hét A vállalkozások környezeti kockázatai - EU környezetpolitikája
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Budapest, Aula Kiadó, 2009
ISBN 9789639698253