Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 2
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását � az alapismeretek tanítását � kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszernek és az összefüggéseknek a megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsgára bocsátás feltétele: Házi Feladat elkészítése és leadása. Határidõ: a szorgalmi idõszak utolsó napja.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, területei, hazai, nemzetközi számvitel. . Vállalkozói vagyon. Mérleg. Egyszerû gazdasági események elemzése és könyvvezetése. Mérlegtételek értékelési szabályok
2. Eredmény kategóriák. Eredmény-kimutatás. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás. Összetett gazdasági események könyvvezetése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával. Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1) (minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40 %)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Dr Sztanó Imre: A számvitel alapjai Perfekt
Kardos, Miklósyné: számvitel alapjai példatár