Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:
A félév során két eredményes zárthelyi a 6. és a 13. héten
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli feladatok a számviteli törvényben
Gyakorlat: Vagyonváltozás dokumentumainak tartalma
2. A vállalkozások vagyona. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
3. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
Gyakorlat: Mérleg – besorolások, könyvelés
4. Értékelési szabályok1. ( bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
5. Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletcsökkenések)
Gyakorlat: Számítási feladatok
6. Gyakorlás, Általános forgalmi adó (1.zh )
7. Bevétel, ráfordítás fogalma
Gyakorlat: Besorolások- bevétel, költség, ráfordítás
8. Eredménykategóriák. Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
9. Összetett gazdasági események rögzítése
Gyakorlat: Könyvelés
10. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése. Számviteli alapelvek
11. Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény.. Számviteli politika. (2.zh)
Gyakorlat: Könyvelés
12. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés. Konzultáció a pót zh-ra
13. A sikertelen zh pótlása Gyakorlat: Összetett feladatok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgadolgozat módja: írásbeli. (Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2) (minimum követelmény példák 40%, elmélet 40%)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

Pótlás módja: a szorgalmi idõszak utolsó hetében egy alkalommal lehetõség van a hiányzó zh részek pótlására (külön elméleti részek és külön a példák, tehát 4 féle részlet pótolható).

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó, ill. a gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Dr Sztanó Imre: A számvitel alapjai Perfekt
Kardos, Miklósyné: számvitel alapjai példatár
Ajánlott irodalom: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ:
1.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

2.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL - FELADATOK
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

Perfekt:

3.) Pénzügyi számvitel
Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre

4.) Pénzügyi számvitel II. - A beszámoló összeállítása
Baloghné Gáspár Anikó - Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Dr. Sztanó Imre - Veress Attila

5.) Pénzügyi számvitel példatár
Siklósi Ágnes - Veress Attila

6.) Pénzügyi számviteli példatár
Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert