Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMKG112NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Bevezetés a stratégiai döntéshozás elméletébe. A játékelmélet alapjainak és alkalmazási területeinek megismerése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés. Némi történelem. Nonkooperatív játékok.
2. Nash egyensúly és alkalmazásai
3. Teljes információjú dinamikus játékok
4. Ismételt játékok
5. Hiányos információjú játékok
6. Árverések
7. Bevezetés a tökéletes bayesi egyensúlyba; Jelzésjátékok
8. A tökéletes bayesi egyensúly további alkalmazásai
9. Játékok koalíciós formában
10. A mag
11. Az alkuhalmaz és stabil halmazok
12. A Shapley-érték és a hatalmi indexek
13. További kooperatív modellek
14. Kétszemélyes kooperatív játékok
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, a vizsga alatt bármely könyv, jegyzet, puska szabadon használható. Mobiltelefon nem lehet a vizsgázónál.
A vizsga 3 feladatból áll és 2.5-3 órát tart. Megoldásuk során a hallgató demonstrálja, hogy érti a tárgy során tanultakat. A feladatok a tankönyvi feladatokhoz hasonlóak.

A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
0-54%: elégtelen (1)
55%-64%: elégséges (2)
65%-74%: közepes (3)
75%-84%: jó (4)
85%-100%: jeles (5)
A vizsgaszabályzat szerinti díjak lerovása után, vizsgaidõszakonként egy, a tantárgyfelelõs által megjelölt idõpontban van lehetõség pótvizsgára. A pótvizsga általában szóbeli, sok pótvizsgázó esetén írásbeli.
 
Kötelező irodalom: Gibbons: Bevezetés a játékelméletbe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.
Forgó-Pintér-Simonovits-Solymosi: Kooperatív játékelmélet, 2006.
(http://web.uni-corvinus.hu/~pmiklos/Works/PDF/solymosi_jatekelmelet.pdf)
Ajánlott irodalom: Owen: Game Theory, 3rd edition. Academic Press, San Diego, 1995.