Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Buday Andrea Oktatók: Buday Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ hat félév során tanult ismeretek szintetizált felhasználása a valós élet szimulálásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények:
A gyakorlatokról a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat.

Félévközi jegy megszerzéséhez szükséges pontok megoszlása
Vezetési tréning
Írásbeli dolgozat max. 50 pont 50%
Üzleti szimulációs játékok
A gyakorlatok során szerezhetõ pontok 10 x5 = 50 pont 50%


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Munkapszichológia fogalma, vezetési elméletek
A személyiség megismerésének alapelvei, módszerei, személyiségtípusok
Személyiségteszt kitöltése, viselkedésminták, vezetõi viselkedések
2. Hitelesség, kompetencia, meggyõzés, magabiztosság, gyakorlatok
Feladatkijelölés, felelõsségi körök, delegálás, végrehajtás, ellenõrzés, gyakorlatok
Konfliktuskezelés, megoldási módok, gyakorlatok
Csoportmunka, csoportdinamika, szinergikus csoportmunka, gyakorlatok

3. Döntéshozatal, döntéselõkészítés, kompromisszum, konszenzus, gyakorlatok
Érveléstechnika, gondolkodás-problémamegoldás fejlesztése, gyakorlat
Információs háló, információáramlási rendszer - gyakorlat
4. Személyes motivációs rendszer kidolgozása valós teljesítményorientált tevékenységhez - gyakorlat
5. Értékelési rendszer kidolgozása szervezeti kultúra vizsgálatához – gyakorlat – összefoglaló dolgozat
Egyéni konzultáció a személyes vezetõi készségek összegzése

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen (1)
50-61% elégséges (2)
62-73% közepes (3)
74-85%: jó (4)
86-100 % jeles (5).

Fontos:
A tantárgy tréningjellege miatt a pótlás nem lehetséges.


Pótlási lehetõségek:
A csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges
Ajánlott irodalom: Meredith Belbin: A team avagy az együttmûködõ csoport
SHL Hungary Kft., 1998.
Roger Dawson: Dönteni tudni kell
AduPrint, 1996.
Reiner Brehler: Beszédtechnika menedzsereknek.
Biztos fellépés. Eredményes elõadás.
Thomas Gordon: Vezetõi eredményesség tréning
Medve András – Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve.
Üzleti szimulációs játék (Arkhe Kalypso) Ipari haladó szint 2004. Oktatási segédanyag
Roger von Oech: Kupán csapott ésszerûség