Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a TB törvény alapelveit, az adó és járulék közötti
különbséget, milyen jogviszonyok létesítésével és milyen járulékok fizetési kötelezettségének
teljesítésével lesznek az állampolgárok biztosítottak. A biztosítottak milyen ellátásokra
jogosultak. A nem biztosítottak milyen szerzõdéseket köthetnek a TB. igazgatási szerveivel.
EU. jogharmonizáció
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele. 1 db eredményes ZH+hallgatói kiselõadások
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. TB jogforrások. A 8 TB törvény megismerése. A TB Igazgatási szervei
2. Jogalanyok a TB tv. hatálya alatt: Munkáltatók, Nyugdíj Igazgatóság, APEH, MEP,
OEP, TAH
3. Jogviszonyok: munkaviszony, szövetkezeti tag viszony, megbízási jogviszony,
4. Vállalkozási jogviszony, bedolgozói jogviszony, segítõ családtag, AM könyv alapján
5. Társas-vállalkozói tagsági jogviszony, választott tisztségviselõi, felhasználói szerzõi
jogvédelem, jogviszony kiegészítõ tevékenység alapján
6. Egyetemi, fõiskolai, szakmunkástanulói jogviszony
7. Többes jogviszonyok, külföldi biztosított, EGT tagállami biztosítottak
8. Járulékfizetési kötelezettség, Járulékfajták: TB járulékok: NYBJ, EGBJ, Egyéni járulékok: NYJ, EBJ,
9. Vállalkozói járulék, EVA járulék, EKHO, AM közterhei, baleseti járulék
10. Járulék bevallás szabályai, elektronikus bevallás
11. Jogkövetkezmények, szankciók
12. TB kedvezmények: startkártya, prémiumévek program
13. TB ellátások: TB nyugdíjak fajtái. A nyugellátás négy pillére
14. Kötelezõ egészségbiztosítási ellátások EU .jogharmonizáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Különszám TB. Aktuális
Futó Gábor: Társadalombiztosítási ismeretek
Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: TB ismeretek. Oktatási segédlet. KGK. SZVI. Elektronikus jegyzet
 
Egyéb segédletek: TB. CD. HVG.