Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki informatika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A mikroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy maximum 40 perces dolgozat megírása 4. héten.
- Pótlás a 7. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A félévközben megírt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% az aláírást nem szerezte meg
50-%-tól az aláírást megszerezte
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzõi. Ár- és jövedelemrugalmasság. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
2. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzõi. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai – gazdasági összefüggései. A termelés költségei. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
4. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különbözõ profit-fogalmak értelmezése. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása. 1. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
5. A piactípusok jellemzõi. A verseny jellege és formái különbözõ piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, monopol-és oligopol piac esetén. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
6. A termelési tényezõk piacának jellemzõi. A tõkepiac sajátosságai. A reáltõke értékelésének különbözõ módjai. A munkapiac sajátosságai. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása.
7. Az értékpapírpiac jellemzõi, szerepe. A föld és ingatlanpiac. A reáltõke értékelésének különbözõ módjai. A munkapiac sajátosságai. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása.
A félévi követelmények pótlása!!!
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga írásbeli (max. 80 perc), melynek értékelése a következõ:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991