Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
 
Előtanulmányi feltételek: Informatika alapjai KMAIA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a leendõ szakembereket megismertesse a gazdasági informatika fogalomrendszerével, kialakulásának és fejlõdésének
történetével, továbbá az információtechnológia üzleti célú alkalmazásának lehetõségeivel és sajátosságaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14. héten ZH külön meghirdetett idõpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati információs rendszerek fejlõdése, információs rendszerek használatát
kikényszerítõ külsõ és belsõ tényezõk, információs rendszerek típusai és fejlesztése;
stratégia és módszertan, saját fejlesztés vs. vásárolt informatikai megoldások

labor:
Szabad szoftverek, Linux felhasználói ismeretek
2. Információs rendszerek fejlesztése; rendszerelemzés, üzleti célokon alapuló
követelmények meghatározása, adat- és folyamatmodellezés, kész rendszerek átadásátvétele;
átvételi tesztek, a tesztelés szintjei és szervezeti háttere, informatikai projektek
sajátosságai; projekt-tervezés és irányítás (Euromethod, PRINCE2)

labor:
Szövegszerkesztés
3. Vállalati információs rendszer megtérülése (Total Cost of Ownership), vállalati
információs rendszerek a gyakorlatban; integrált vállalatirányítási információs (ERP)
rendszerek felépítése és funkcionalitása, EDI, adatbányászat, OLAP, CRM, SCM, BSC,
logisztikai szimuláció, CIM, irodaautomatizálás, workflow, hálótervezés, archiválás,
intranet és extranet

labor: Táblázat kezelés
4. Szolgáltató vállalatok üzemeltetést támogató és számlázási rendszerei, banki informatikai
rendszerek, üzleti folyamatok újraszervezése (BPR), vásárolt üzleti megoldások
kiválasztása és bevezetése; kiválasztási szempontrendszer, összehasonlító értékelés, a
bevezetés lépései és szervezete, vállalati alap-adatbázisok létrehozása

labor:
Hálózati ismeretek, hálózati kömmunikáció és hálózati biztonság
5. Információs rendszerek üzemeltetése; problémakezelés, konfigurációkezelés,
változáskezelés, kapacitás menedzsment, rendelkezésre-állás menedzsment, outsourcing,
ASP (ITIL), informatikai- és információbiztonság; ISO 27000-es szabványcsomag,
Common Criteria, CoBit

labor: Hálótervezés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Michelberger Pál: Gazdasági informatika. (fõiskolai elektronikus jegyzet, 2009 – www.dkonyvtar.hu)
Ajánlott irodalom: Hetyei József (szerk.): Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2001.
Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks, Budapest, 2004.
Hetyei József (szerk.): Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2002.
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.
Ward, John: Az információrendszerek szervezési elvei. (angol-magyar kétnyelvû kiadvány) CO-NEX Könyvkiadó Kft, Budapest, 1998.
Tóth Tibor (szerk.): Minõségmenedzsment és informatika. Mûszaki Könyvkiadó és Magyar Minõség Társaság, Budapest, 1999.
Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. (egyetemi tankönyv), Novadat, 2003.
Csala – Csetényi – Tarlós: Informatika alapjai. Computerbooks, Budapest, 2001.
Wallace, Thomas F. – Kremzar, Michael H.: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2006.
Horváth Mátyás- Markos Sándor: Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban – Számítógéppel integrált gyártás. LSI Oktatóközpont, 1996.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint