Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A menedzseri tevékenység elsõdleges jellemzõinek, a döntéshozatalnak a támogatása, elméleti és gyakorlati segítése. A tantárgy keretében a hallgatók
megismerik a döntéselmélet elvi kérdéseit, részben érintik a döntési modelleket és módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. hét Zárthelyi dolgozat
14. hét Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéselmélet tárgya, módszere, szerepe. A döntés fogalma és csoportosítása

Döntési probléma strukturálása döntési fa alkalmazásával
2. A probléma és a döntés kapcsolata. A probléma rendszerszemléletû közelítése

Döntési probléma kiértékelése, optimum meghatározása
3. A döntési folyamat és egyes szakaszai. Információ a döntési folyamatban.

Többkritériumos döntési probléma (esettanulmány)
4. Döntési szituációk és jellemzõik

Cselekvési változatok, stratégiák kialakítása, értékelése, döntési kritériumok
5. Csoportos döntések helye, szerepe. Csoportanatómia. Csoportos döntési technikák

Az elvárt értékek modellje Példák döntési kritériumok alkalmazására
6. A hasznosság szerepe a döntésnél

Hasznosság szerinti döntés, hasznossági függvény
7. 1. zh

Kielégítõ döntések, igényszintek
8. Konfliktusok szerepe, konfliktuskezelõ stratégiák

Matematikai programozás gyakorlati vonatkozásai

9. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. A közgazdasági és az adminisztratív iskola

Lineáris programozás I.
10. A kiegészítõ és az optimális döntéselmélet. Objektív és korlátozott racionalitás. Operációkutatás a döntés-elõkészítésben

Lineáris programozás II.
11. Normatív és leíró döntéselmélet felfogás

Hozzárendelési, szállítási, szétosztási feladatok
12. Projekt menedzsment, hálós modellek a döntési és irányítási rendszerben

Hálószerkesztés a gyakorlatban
13. Determinisztikus és sztochasztikus hálótervezési eljárások

Idõtervezés a hálótervezési eljárásoknál
14. 2. zh

Számítógépes módszerek a döntéelméletben
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli, az írásbeli küszöbértéke 60% + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Enyedi Miklósné dr.: Döntéselõkészítés (bevezetés a hálótervezési ismeretekbe) BDGMF 1021
Enyedi Miklósné dr.: Döntéselmélet BMF KGK 4014, Budapest,2005.
Enyedi Miklósné dr.: Bevezetés a döntéselméletbe Ligatura, Budapest, 1997.
Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József szerkesztésében: Menedzsment mûszakiaknak Mûszaki Könyvkiadó 1994.
Enyedi Miklósné dr.: Gazdasági matematika Mûszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.
Kornai János: Anti-eqvilibrium Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet Alinea Kiadó, Budapest, 2005
 
Egyéb segédletek: Esettanulmányok, feladatok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. szerint