Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A prezentáció elõkészítésének sajátosságai. A szövegalkotás normái, az írásbeli közlésformának tartalmi és formai sajátosságai. Tudatos, funkcionális nyelvhasználat. Írásos háttéranyagok, közlemények, tájékoztató kiadványok, elõadások, prezentációk információs-technológiai eszközökkel történõ interpretálása. Komplex szituatív gyakorlatokon a személyes, a termék- és a corporate image kialakítását szolgáló technikák bemutatása és gyakorlása (szöveg- és képszerkesztés, verbális és képi retorika, montázstechnológia). Multikulturális környezetben is hatékony eszköztárak bemutatása. A prezentációt segítõ egyéb kommunikációs technikák, retorikai eszközök bemutatása. A prezentáció dinamikájának és felépítésének részletes tárgyalása. Hallgatósággal való kapcsolattartás, helyzetkezelés – asszertív viselkedés.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. gyakorlat (8. hét) A csoporttagok leadják prezentációjuk címét és egy rövid absztraktot
13. és 14. heti gyakorlatok Az elkészített prezentációk elõre megadott szempontok szerinti közös értékelése
12. heti elõadás Írásbeli zárthelyi dolgozat
Vizsgaidõszak elsõ hete Pót zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Írásbeli és szóbeli bemutatkozás, stílusok, kifejezések, szókincs
Gyakorlat:Önéletrajzírás, bemutatkozás, szókincs tesztek,
2. Elõadás: Írásbeli kommunikáció I.: vázlat és jegyzetkészítés, hivatkozások, forrásanyag gyûjtése
Gyakorlat: Jegyzetkészítés, vázlat, absztraktok írása, Internet használat, szakirodalmazás
3. Elõadás: Írásbeli kommunikáció II: Hivatalos dokumentumok írása: dolgozatok, cikkek, üzleti dokumentumok
Gyakorlat: Hivatalos levelek megírása, motivációs levél, email, pályázatok, kérvények, a tökéletes forma, korrektúra, Word
4. Elõadás: Szóbeli kommunikáció I: Az elõadásra való felkészülés, az elõadás menete, prezentációs eszközök használata, Prezentáció téma leadási határideje
Gyakorlat: Felkészülés a prezentációra, kivonatok, összefoglalók írása, prezentációkészítés Power Pointtal I.
5. Elõadás: Szóbeli kommunikáció II: Kapcsolat a hallgatósággal testbeszéd, hangzás, viták, és kritika megfogalmazás, és fogadása
Gyakorlat: Prezentáció készítés Power Pointtal II, prezentációs eszközök használata az elõadás közben
6. Elõadás: Szóbeli kommunikáció III: Hallgatás és kérdezés, nemzetközi kommunikáció
Gyakorlat: Interjúk és kérdõívek összeállítása, felvétele, kiértékelése
7. Elõadás: Összefoglalás, zárthelyi dolgozat, szempontok a prezentáció elõadásához
Gyakorlat: Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A képzés félévközi jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, illetve a bemutatott prezentáció és a sikeresen megírt zárthelyi dolgozat együttes eredménye adja. A zárt helyi dolgozat megírására az utolsó elõadáson kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A zárthelyi dolgozat a vizsgaidõszak elsõ hetében pótolható. Az elkészített prezentációk bemutatására az utolsó gyakorlatokon kerül sor, értékelése közösen, a megadott szempontok szerint történik.
– Aláírást csak az kaphat, aki a minimum 6 gyakorlaton aktívan vesz részt és elkészíti a prezentációt!
– Prezentáció és absztrakt: az aláírás feltétele, a kapott értékelés 40%-ban beszámít az év végi jegybe (a prezentációt a nézõk és a csoporttagok egyaránt értékelik)
– Zárthelyi dolgozat: minimum 50%+1 pont teljesítése, az év végi jegy 50%-át adja
– Órai munka, gyakorlatokon való aktív részvétel: az év végi jegy 10%-át adja
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy (évközben beadandó feladatok, prezentáció készítés és félév végén írásbeli zh dolgozat min. 50% + 1 pont teljesítése)
 
Kötelező irodalom: – Órai elõadás és gyakorlat anyaga (honlapról letölthetõ, pontos elérés az elsõ elõadás alkalmával kerül kihirdetésre)
– Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon, Kossuth Kiadó Budapest, 2002.
– Görög Ibolya: Prezentáció, In: Az üzlettárs 2006/07 július-augusztusi szám, 17-23. oldal, (a kiadó hozzájárulásával a honlapról elérhetõ)
Ajánlott irodalom: – www.prezentacio.lap.hu
– PEBUS Gazdasági Portál távoktatási tananyaga: http://www.offers.hu/pages/tavoktatas/index.php
– Görög Ibolya: Protokoll - az életem, Athenaeum Kiadó, 1999.
– Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll, Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
– Nyárádi-Bíró: Közéleti kommunikáció Perfekt, 2004.
– Honffy Pál: Levelezési tanácsadó IKVA 1992.
– www.millik.hu
– további kiadott cikkek, anyagok