Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita; Dr. Nagy Viktor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának és gyakorlati alkalmazásának megismertetése. A mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különbözõ területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése. A mintavételi, becslési módszerek bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. Hipotézisvizsgálat. Bevezetés a két- és többváltozós regressziószámításba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. ZH
14. ZH
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon való részvétel (a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket.)
A félév során 2 db zh dolgozat kötelezõ megírása; ezek pontszáma határozza meg az aláírást. A dolgozatok idõtartama 60 perc.
Aláírás birtokában írásbeli vizsga a vizsgaidõszakban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Statisztikai sokaság, adat, mérés. Viszonyszámok I.: megoszlási, dinamikus és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. (1. fejezet)
2. Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk. Helyzetmutatók. Idõbeli ismérv szerinti elemzés (2. fejezet)
3. Sokaságok több ismérv szerinti elemzése (3. fejezet)
4. Fõátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével (4. fejezet)
5. Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát formában. Érték-, ár- és volumenindex számítása átlagformában, az indexek összefüggése (5. fejezet)
6. Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzõk tulajdonságai (6. fejezet)
7. I. ZH (1-5. fejezet)
8. A statisztikai becslés. A becslõfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)
9. Hipotézisvizsgálat. Egy- és kétmintás statisztikai próbák. (8. fejezet)
10. Kétváltozós korreláció és regressziószámítás I. (9. fejezet)
11. Többváltozós korreláció és regressziószámítás. (10. fejezet)
12. Idõsorok összetevõinek vizsgálata. Összetevõk; trendszámítás; szezonalitás vizsgálata. Elõrejelzés. (11. fejezet)
13. Összegzés, gyakorlás.
14. II. ZH (6-11. fejezet)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módszere:
A szorgalmi idõszak 7. hetében az elsõ kötetbõl írásbeli zárthelyi dolgozat, idõtartama 60 perc, elérhetõ maximum 50 pont, a dolgozat 40%-a elméleti kérdésekbõl és 60%a gyakorlati példákból áll. A szorgalmi idõszak 14. hetében a második kötetbõl írásbeli zárthelyi dolgozat, idõtartama 60 perc, elérhetõ maximum 50 pont, a dolgozat 40%-a elméleti kérdésekbõl és 60%a gyakorlati példákból áll. Az aláírás feltétele minimum 51össz pontszám összegyûjtése. Elégtelen vagy nem megírt dolgozatok a vizsgaidõszak elsõ hetében egy alkalommal pótolhatóak. A jeles (5) 86 összponttól vagy jó (4) 76 összponttól érdemjeggyel megírt zárthelyi dolgozatok megajánlott jegy, vagyis vizsgajegyként is elfogadható, ebben az esetben vizsgára a Neptunon ugyanúgy szükséges jelentkezni, de a dolgozatot nem szükséges megírni.
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében az osztályozás:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
A félév vizsgajeggyel zárul, a vizsgára való jelentkezés feltétele a minimum elégséges zárthelyi dolgozat megírása. A vizsga írásbeli idõtartama 60 perc, elméleti és gyakorlati feladatokból áll.
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika I-II. /és Pédatár/ sz: Korpás Attiláné dr., Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.
 
Egyéb segédletek: Mintafeladatsorok, eredmények az oktató oldalán lesznek elérhetõk.