Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András; Véghné dr. Vörös Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ Világgazdasági és integrációs ismeretek révén a nemzetközi gazdasági kapcsolatok mozgástörvényeinek, a valós társadalmi
összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Lehetõség van házi dolgozat leadására az elõre megadott témákból, amivel 15 pont szerezhetõ. Az így megszerzett pontok a vizsgán elért
pontszámhoz hozzáadódnak.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A világgazdaság folyamatai. Nemzetközi áruáramlás. A külkereskedelem indítékai, a külkereskedelem-politika fajtái, a külkereskedelem szabályozása, a külkereskedelmi mérleg. A nemzetközi szolgáltatás-áramlás. Nemzetközi tõkeáramlás. Mûködõ tõkeáramlás. Kölcsöntõke áramlás. A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlõdése. Az aranydeviza rendszer mûködése és felbomlása. Az eladósodási folyamat, az adósságválság kialakulása. A magyar adósság-probléma. A nemzetközi migráció okai, elõnyei, következménye, fajtái. A világgazdaság szereplõi: transznacionális, multinacionális vállalatok. Nemzetközi szerzõdések és szervezetek: GATT, IMF, IBRD, BIS, EBRD.
2. Regionális integrációk. Az EU elõzményei, megalakulás, szervezeti felépítése, mûködése. Az Európai Unió fejlõdésének szakaszai, az együttmûködés fejlesztésének területei, perspektívái. Az EU pénzügyi és támogatási rendszere. Az EU további bõvítésének lehetõségei, problémái. Magyarország csatlakozásával kapcsolatos kérdések.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A
vizsgadolgozattal maximálisan 100 pont érhetõ el, amihez a házi dolgozat pontszámai hozzáadódnak.. A sikeres vizsga érdemjegye a
következõképpen alakul:
Értékelés
0 – 51 pont elégtelen
52 – 65 pont elégséges
66 – 80 pont közepes
81 – 95 pont jó
96 –115 pont jeles

Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Medve András – Pappné Nagy Valéria: Világgazdaságtan és EU (Szemelvénygyûjtemény)
Ajánlott irodalom: Külgazdaságtan Aula 1999 (szerkesztette Tóth Tamás)