Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Szentkirályi Andrea;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU1GMLC, vagy GGTPU1GMLB Pénzügyek alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az adóztatás célját és alapelveit, az adó fogalmát, az adó fajtáit, az adózók jogait és kötelezettségeit és az adóhatóságok jogait és
kötelezettségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az adóztatás célja és alapelvei: alkotmányos, adózási és eljárási elvek adóalany, adótárgy fogalma, személyi, területi, tárgyi hatály fogalma
Az adó fogalma, típusai: közvetlen, közvetett, központi, helyi adók és egyéb adók
Az adórendszer, adóhatóságok (APEH, VPOP, Illetékhivatal, önkormányzat jegyzõje) jogai és kötelezettségei
2. Az adózók jogai és kötelezettségei. Adózói magatartás. Adótervezés
Az adókötelezettség tág fogalma: a bejelentési, a nyilvántartási vagy könyvvezetési kötelezettség. A bizonylatok kiállítása: nyugat, számla, számlát helyettesítõ okmány
Adó-adóelõleg fizetési, bevallási kötelezettség, önadózás, önrevízió, adatszolgáltatás, elektronikus bevallás
3. A bevétel, a jövedelem, a költség fogalma és elszámolása az adótörvény szerint
Az adózással kapcsolatos eljárási szabályok Art.
Az adóellenõrzés szabályai
4. Jogkövetkezmények, szankciók
Az adóztatás nemzetközi története I. EK, OECD modell-egyezmény
Az adóztatás nemzetközi jellemzõi. II. adók és GDP összefüggése
5. EU jogharmonizációs szabályok a közvetett adókat illetõen
EU jogharmonizációs alapelvek a közvetlen adók területén
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás feltétele 1 db eredményes ZH megírása. Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Herich György: Adótan I. II. Penta Unió Kiadó Pécs 2005.
Dr. Herich György: A nemzetközi adózás, Adózás az EU-ban Penta Unió Kiadó Pécs 2006
Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: Adózás alapjai I.II. Kiegészítõ anyag Oktatási segédlet. KGK. SZVI. Elektronikus Jegyzet KGK. Honlap/SZVI/segítségek
 
Egyéb segédletek: APEH Honlap www.apeh.hu
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001-2000.