Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Duma László Oktatók: Dr. Tokodi Jenõ;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai, Matematika I., II., III. és Vállalkozásgazdaságtan I. II.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat, a termelés stratégiai valamint operatív tervezését és módszereit, a hagyományos és a korszerû gyártási rendszereket továbbá, hogy fejlessze mûszaki és gazdasági probléma megoldási és számítástechnikai készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. Utóbbi kötelezõ és a TVSZ szerint ellenõrzött.
2-3 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása, ami egyben a félév végi aláírás feltétele is. Beadási határidõ: 6. oktatási hét.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. - a hálótervezés fogalma, a hálótervezési módszerek alkalmazása a termelési folyamat megtervezéséhez
- a határozott idõtartamú termelés tervezés alkalmazása
- a termelési folyamat megszervezéséhez szükséges adatbázisok, a termelési folyamat megtervezésének folyamata, számítógéppel támogatott termelés tervezés és irányítás
2. - a tömeggyártás termelés tervezési folyamata
- a kis- és középsorozat gyártás termelés tervezési folyamata
- az egyedi gyártás termelés tervezési folyamata
3. - a szimuláció fogalma és alkalmazási lehetõségei a termelési folyamat megtervezésében
- szimulációs mintarendszerek a termelési folyamatban
- a korszerû termelés tervezési és irányítási eljárások
4. - a készletgazdálkodás kapcsolata a termeléssel: anyagszükséglet tervezés. Az anyagszükséglet tervezés fogalma (MRP)
- a Just-in-Time és Kanban termelési rendszerek
- a szinkronizált gyártás fogalma
5. - rugalmas gyártórendszerek
- zárthelyi dolgozat megírása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei:
Elõadások és gyakorlatok rendszeres látogatása és a 2-3 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása. Amennyiben a hallgató hiányzásai valamely kötelezõen látogatandó tárgyból meghaladják a tárgy félévi összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat.
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:
A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint (10 munkanapon belül a vizsga idõszakban).

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy megszerzésének feltételei:
Az aláírás megszerzése és a vizsga zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet.
Az érdemjegy kialakításának módja: Az érdemjegyet 80 %-ban a vizsga zárthelyi, 20 %-ban a beadott félévközi feladatok határozzák meg.

A hiányzások, valamint az elégtelen gyakorlatok/zárthelyik szorgalmi idõszakban történõ pótlásának feltételei, száma, idõpontja és módja: A hiányzás nem ad felmentést a tantárgyi követelmények teljesítése alól. Mulasztás esetén
azok pótlását a hallgató a tantárgyi követelményrendszerben megállapított módon köteles
teljesíteni.


Megajánlott jegy feltételei: ERASMUS képzésben megfelelõ logisztikai illetve termelésirányítási tárgyak igazolt teljesítése.
Az oktató a hallgatónak az oktatási idõszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítménye vagy tudományos diákköri munkája alapján „jeles” vagy „jó” osztályzatot ajánlhat meg, amit a hallgató nem köteles elfogadni. A hallgató a megajánlott jegyet elfogadhatja, vagy elutasíthatja a vizsgaidõszak 10. munkanapjának végéig. A hallgató a megajánlott jegy beírásáról automatikus rendszerüzenetet kap. Az elfogadásról, ill. elutasításról neki kell rendelkeznie a Neptun rendszerben. Ha nem fogadja el, akkor vizsgázhat a vizsgaidõszakban. Ha elfogadja, a megajánlott jegy érvényes és a vizsgajelentkezés letiltásra kerül. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a vizsgaidõszak 10. munkanapjának végéig, akkor a jegy automatikusan elfogadásra kerül.


Elõvizsga feltételei: ERASMUS képzésben való igazolt részvétel.

 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai I. Mûegyetemi Kiadó. 2001. (ill. újabb kiadások)
Farkas András: Termelésmenedzsment-OR . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Farkas András: Termelésmenedzsment-POM . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai II. Mûegyetemi Kiadó. 2004. (ill. újabb kiadások)
 
Egyéb segédletek: Segédletek: www.gmail.com, http://mail.google.com/mail/?shva=1&ui=1, (tjloginf@gmail.com)
Felhasználó: tjloginf
Jelszó: Jolan561220
File-ok: jolan

ftp2.freeweb.hu
Felhasználó: tjloginf
Jelszó: Jolan561220
File-ok: jolan