Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Duma László Oktatók: Bátori Zoltán; Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerkedjenek a makro-, de elsõsorban a mikro szinten kialakítható vezetõi információs rendszerek elvi és alkalmazási kérdéseivel, feltételeivel, valamint a hazánkban e területeken már kialakított programcsomagok által biztosított lehetõségekkel.
Az elõadásokon a tananyag elméleti ill. a módszerek ismertetése szerepel.
Gyakorlat: Konkrét üzleti megoldások bemutatása (SAS, Oracle, SAP BW) és esettanulmányok feldolgozása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a 12. héten elméletbõl írt 13. héten gyakorlatból írt zárthelyi dolgozat külön-külön (50-50 %) eredményes teljesítése.
Aláírás feltétele továbbá a kiválasztott és jóváhagyott gyakorlati példa kidolgozása, elemzése és dokumentálása.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-2. hét
A vezetõi információs rendszerek tartalma, kialakulásának fázisai, a jelenlegi követelmények .A vezetõi információs rendszerek típusa, általános szerkezete. A jelenlegi rendszerek általános jellemzõ
3. 3-4. hét
A hazánkban kialakított szoftvercsomagok szerkezetének, alkalmazhatóságának bemutatása. Információs rendszerek és az üzleti stratégia integrációja a siker környezetének megteremtése.
5. 5-6. hét
A modellalkotás, különös tekintettel az adatmodellezésre. Az optimális adatmodell kialakítása, modellezési módszerek, SSADM technikák. Az SSADM és a relációs adatmodellek problémái. Az ismeret útja az adatbázison keresztül az adattól az információig. Mitõl rossz az információsrendszer ?
7. 7-8. hét
Információs rendszerek fejlesztése. IR/IT tevékenységek irányításának szervezete .A korszerû vállalatirányítás stratégiai eleme. Vállalatvezetés és információ menedzsment
9. 9-10. hét
Mutatószámok mutató számrendszerek az elemzésben az ellenõrzésben.Elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Az informatika hozzájárulása a menedzsment feladatokhoz.
11. 11-12. hét
Információs rendszerek biztonsága, informatikai biztonsági koncepció kialakítása. Információs rendszerekkel kapcsolatos sajátos jogi szabályozások és problémák. Globalizációs folyamatok, szabad szoftverek, ezek hatása az informatikai biztonságra. Adatvédelmi törvényfeldolgozása...

13. Összefoglaló, megállapítások, következtetése és a fejlõdési tendenciák vizsgálata.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A ZH feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 50- 50 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a vizsgaidõszak 1. héten.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Michelberger Pál: Termelõ és szolgáltató vállalatok információs rendszerei, BMF KGK 4000, 2002.
Szerk: Hetyei József: Vezetõi döntéstámogató rendszerek és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon.I – II. kötet. ComputerBooks Kiadó Kft. Bp. 2001.

Ajánlott irodalom: John Ward: Információs rendszerek szervezési elvei CO-NEX KK. Kft. Bp. 1998
Dr. Halasi Béla: Ember – Információ – Rendszer IDG. Bp. 1996

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.