Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok:
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Majláth Melinda; Dr. Szekeres Valéria; Dr. Láhm Szilvia;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 11. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes megírása és a gyakorlatokon, valamint az elõadásokon TVSZ szerinti részvétel. Ezek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia fõ kérdései, rövid története.
2. A makrogazdaság teljesítményének mérése, makrogazdasági körforgás.
3. A jövedelem és fogyasztás, fogyasztás és megtakarítás összefüggései.
4. A makrokeresleti függvény levezetése.(Fogyasztási és beruházási kereslet, egyensúlyi jövedelem, árupiaci összkereslet, makrokeresleti függvény.)
5. Makrokínálati függvény levezetése.(Makroökonómiai termelési függvény, munkapiac, aggregált kínálat függvénye).
6. Keynes makroökonómiai egyensúly modellje. A kibõvített (háromszektoros) modell.
7. Pénz, a modern pénzrendszer. Pénzpiac, pénzpiaci egyensúly. Az IS – LM modell.
8. Gazdasági növekedés. (A növekedés tényezõi, humán tõke elméletek. Jánossy trendvonal-elmélete, növekedési szakaszok, sajátosságok, típusok.)
9. Ciklikusság. (A ciklusok osztályozása, a klasszikus konjunktúra-ciklus szakaszai, akcelerátor-, multiplikátor elv).
10. Infláció. Infláció és munkanélküliség.
11. Zárthelyi dolgozat.
12. Koordináció, koordinációs mechanizmusok. Az állam szerepe a gazdaságban.
13. A vegyes gazdaság. A globális kereslet szabályozása. A fiskálisok és a monetárisok vitája. „Keverék” politika.
14. A jóléti állam. A jóléti állam „válsága”.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: Ismétlõ javítóvizsga díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagot felöleli, eredményesnek akkor tekinthetõ, ha az elért pontszám eléri az összpontszám 50%-t).

A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000