Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni, hogy a hallgatók megismerjék a gazdálkodó egységek mûködése során felmerülõ költségeket és kezelésük módját. Ezen belül ismerjék meg a következõket: alapfogalmak. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása, viselkedése, elszámolása. A tradicionális és a rendszerszemléletû költségszámítás. Költségreagálások.. Befektetésekkel kapcsolatos számítások. Hozamszámítások.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Költség és eredmény kontrolling. A költségek felmerülése, viselkedése, elszámolhatósága. A tradicionális költségszámítás és a fedezeti költségszámítás jellegzetessége, összehasonlítása. Esetpélda kidolgozása.
2. A befektetésekkel kapcsolatos megfontolások. A vállalkozások várható hozamának számítása, összehasonlítása egyéb befektetési lehetõségekkel. A gazdálkodó szervezetek eredmény kimutatása, értékelõ mutatói.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ- ben megadott lehetõség szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, szóbeli kiegészítéssel.
 
Kötelező irodalom: Dr.Kasza Jenõ: Költségelemzés és tervezés BMF KGK Bp. 2008 ( kézirat)
Dr Kasza Jenõ-Dr lehotai László: Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ-Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó Bp. 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.