Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
 
Előtanulmányi feltételek: Marketing alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti szempontok aktív integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási eredmények bemutatásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatóknak csoportosan prezentációt kell készíteniük egy adott témában. Ennek sikeres teljesítése (az 50 pontból min. 25 pont szerzése) az aláírás egyik feltétele és a végsõ jegy 50%-a.

A 13.héten zárthelyi dolgozat írása, mely a végsõ jegy 50%át adja. A félév során minimum 50 pontot kell elérni az aláírás megszerzéséhez úgy, hogy min. 25 pontot a prezentációra, minimum 25 pontot pedig a zárthelyi dolgozatra kapjon a hallgató.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A környezetbarát marketing definiálása a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Fejlõdésének állomásai.
2. Környezetbarát marketing elõzményei és lehetséges zöld marketingstratégiák. Zöldrefestés.
3. Környezetbarát magatartás definiálása – szûkebb és tágabb értelmezés
4. Környezetbarát termék – létezik-e ilyen? Védjegyhasználat kérdései.
5. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A demográfiai jellemzõik.
6. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A pszichográfiai jellemzõk szerepe az azonosításukban.
7. Fogyasztói csoportok szegmentálása környezettudatosság alapján.
8. Egy hazai kutatás eredményei a környezetbarát fogyasztói magatartás következetességének témakörében. Kutatási problémák és megoldásuk.
9. Környezettudatos fogyasztói mozgalmak: az önkéntes egyszerûség , tudatos vásárló egyesületek.
10. Környezetbarát szabályozás. EU elõírások, hazai törvények és elõírások.
11. Dolgozatok prezentálása
12. Dolgozatok prezentálása
13. zárthelyi dolgozat
14. aláíráspótló dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás pótlása a 14. héten lehetséges,ezzel a hallgató a zárthelyi dolgozatot tudja pótolni. A prezentáció pótlása nem lehetséges. A félévi teljesítmény értékelése:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-86 pont jó
87-100 pont jeles

 
Kötelező irodalom: Az elõadás anyaga és a hallgatók rendelkezésére bocsátott cikkek.
Ajánlott irodalom: John Grant: The green marketing manifesto, 2007, John Wiley and Sons Ltd.,England
Jacquelyn A. Ottman: Green Marketing: Opportunity for Innovation, 2nd Edition,1998, BookSurge LLC, New York