Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit-hátrányait, valamint együttes alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 házi feladatot kell leadni a hallgatóknak az utolsó két konzultáció alkalmával. Ezek kreatív, önálló feladatok, egyenként 15-15 pontot érnek és minimum 15 pontot el kell belõlük érni összesen ahhoz, hogy aláírást kapjon a hallgató a tárgyból.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetõségük , a marketingkommunikáció határterületei. A marketingkommunikációs eszközök csoportosítása. A termékcsomagolás kommunikációs funkciói, védjegy, design szerepe
2. ATL eszközök bemutatása. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, hatékonyság elemzés. Kültéri reklámhordozók
3. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv, internet)
4. BTL eszközök.Értékesítésösztönzés – vásárok, kiállítások, bemutatók, merchandising, Vásárlásösztönzés – nyereményjátékok, árengedmények, jutalmak, bemutatók
5. 5M, a kampánytervezés folyamata. Ügynökségek bevonása (brief, kreatív tervezés, ütemezés, elõtesztelés)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: írásbeli dolgozat.
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles

 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció Szókratesz,
Ajánlott irodalom: Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó-Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám BGF-KKFK jegyzet
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999
Incze Kinga és Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust, 2002