Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A marketing alapjainak ismeretére építve a piackutatás alapmódszereinek elsajátítása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Piackutatási felmérés készítése és értékelése 4 fõs csoportokban. Zh legalább kettes (2) szintû megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a piac- és marketingkutatásba.
2. A marketingkutatás folyamata.
3. Kutatási terv.
4. Feltáró kutatás.
5. Leíró kutatás.
6. Ok-okozati kutatás. Potenciális hibaforrások.
7. Szekunder adatok és adatforrások.
8. Kvalitatív kutatás.
9. Fókuszcsoportos interjú, mélyinterjú, projektív technikák.
10. Megkérdezés és megfigyelés.
11. Mérés és skálaképzés.
12. Kérdõívszerkesztés.
13. Zárthelyi dolgozat írása.
14. Zárthelyi dolgozat pótlása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1. Mélyinterjú elemzés 40%
2. Kérdõíves felmérés 30%
3. ZH: 30%

Aláírás feltétele – min. 51 % elérése a minden szemináriumon kiadott feladat esetében, illetve minimum 51% teljesítése a ZH-n.

Vizsgakurzusos a követelmény a fentiekkel megegyezik, esetükben a két feladatot egyénileg kell megoldani, a kutatási jelentéseket (mélyinterjú, kérdõíves felmérések) és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában kinyomtatva kell ZH-ra magukkal hozni. Aki nem hozza magával kinyomtatva ezeket, az nem ZH-hat.
 
Kötelező irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-219. oldal

Ajánlott irodalom: Jennifer Mason (2005): A kvalitatív kutatás, Jószöveg Mûhely Kiadó, Budapest
Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport, Osiris, Budapest