Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató ismerkedjen meg a marketingkutatás módszereivel, az alkalmazott kutatási módszerek sajátosságaival, legyen képes önálló kutatási terv megírására, terepmunka lefolytatására és a kapott eredmények feldolgozására, értékelésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Piackutatási felmérés készítése és értékelése 4 fõs csoportokban. Zh legalább kettes (2) szintû megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a piac- és marketingkutatásba.
2. A marketingkutatás folyamata.
3. Kutatási terv.
4. Feltáró kutatás.
5. Leíró kutatás.
6. Ok-okozati kutatás. Potenciális hibaforrások.
7. Szekunder adatok és adatforrások.
8. Kvalitatív kutatás.
9. Fókuszcsoportos interjú, mélyinterjú, projektív technikák.
10. Megkérdezés és megfigyelés.
11. Mérés és skálaképzés.
12. Kérdõívszerkesztés.
13. Zárthelyi dolgozat írása.
14. Zárthelyi dolgozat pótlása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: MALHOTRA, Naresh K.(2001): Marketingkutatás, Mûszaki Kiadó
KISS, Mariann (20042): Marketing, FÜPI Kiadó, 28-61. old.