Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése nem rutinjellegû feladatmegoldások szervezésével, vezetésével(beruházások, infrastrukturális fejlesztések, technikai fejlesztések stb.) Ezek sikeres megoldásához szükség van a különbözõ szakmai ismeretek összehangolt együttes munkájára, erõforrások összehangolt igénybevételére, logisztikai tervezésre, csoportmunkára, a munkák ellenõrzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három beadandó esettanulmány, 2 zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, jellemzõi- A projektmenedzsment meghatározása. A projektek ismérvei- Projekttipológia.
2. A projektmenedzsment rendszerorientált megközelítése –
A projektek célrendszere
3. Projektmenedzsment életciklus elméletek – Új termék kifejlesztésének
tevékenységsora és gazdasági jellemzõi, projektje
4. A tervezési fázis kiemelt szerepe
A feladatok meghatározása – Kompetenciák és felelõsség kérdései
5. A bizonytalanságok és azok kezelése - Szerzõdésstratégia-
Szerzõdéstípusok
6. A pénzügyi elszámolás típusai- Az optimális szerzõdésstratégia
kialakítása – Ár- Költség- Fedezet- Nyereség strukturális
szemléltetése
7. A tevékenységi struktúra- A projekt profil és beruházói profil
8. A versenyeztetés stratégiája
9. Idõtervezés - Hálótervezés
10. Szervezeti struktúrák a projektmenedzsment szolgálatában 1. ( ZH.)
11. A projektmenedzser szerepe, feladatai – Örömteli szervezet létrehozásának projektje
12. Az ajánlat – A tenderdokumentáció szerepe, tartalma
13. Az ajánlati kalkuláció- A projekt végrehajtása és ellenõrzése
14. A projektkontroll: teljesítés-, erõforrás- és költség monitoring- A projekteknél alkalmazható költségelemzés. A vállalati kultúra hatása a projektmenedzsment sikerére
2. ( ZH.)

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Viszga
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment HVG ZRt, Budapest, 2006
Dr. Lehotai László : Projektek menedzselése / elektronikus úton történõ elérhetõség