Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: TVSZ szerint
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A „szakdolgozat” kurzust azok a hallgatók vehetik fel, akik tervezetten az utolsó félévüket kezdik a fõiskolán.
A szakdolgozattal kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a kar honlapján megtalálják, tehát a továbbiakban csak az e félévre aktuális határidõket és néhány technikai
tanácsot adnék:
Szakdolgozati tájékoztató 2011. február / 85-ös csoport szombati óráján /
Témavázlat leadási határideje: 2010. november 15. 12:00 GTI titkárság
• Belsõ konzulensi felkérõ nyomtatvány letölthetõ a honlapról. Leadási határideje: 2010. november 15-ig.
• Szakdolgozat leadási határideje: 2011. május 13. (péntek 12.00-ig).
• Tervezett záróvizsga idõpont: 2011. június vége
Aki a határidõket elmulasztja, az csak 2012 januárjában tud leghamarabb záróvizsgát tenni.
Az intézeti oktatók által „gondozott” témák a GTI honlapján megtalálhatók. Egyéni témában is írhatnak, ha az adott témában egy intézeti oktató a belsõ konzulensi feladatot
elvállalja.
• A belsõ konzulenssel minimum 4-szer kötelesek személyesen konzultálni, - egyéni idõbeosztás szerint-hiszen õ vállalja a felelõsséget a záró dolgozat szakmai színvonaláért.
Ezeket az alkalmakat a szakdolgozat kísérõlapján aláírással igazolja majd a belsõ konzulens.
A szakdolgozat leadásának menete:
• Le kell tölteni a Feladatlap és Kísérõlap 1-1 példányát a kari honlapról.
• A Feladatlapot a belsõ konzulenssel együtt (hiszen õ jelöli ki a feladatot) kézzel ki kell tölteni. Ez alapján készíthetik el Önök a végleges Feladatlapot, melyet géppel kitöltve a
leadandó szakdolgozatba kell köttetni, majd a belsõ és külsõ konzulenssel aláíratva lehet a szakdolgozat köttetett példányát a GTI Titkárságán a kísérõlappal és a CD-vel együtt
leadni.
• Ezzel egy idõben kell a záróvizsgára jelentkezni. A záróvizsga befejeztével a bekötött példányt visszakapják. Az intézet csak a Kísérõlapot és a CD-t archiválja. (Kérjük a CD-t
papír tokban leadni szíveskedjenek!)
Kérünk minden Hallgatót, hogy a szakdolgozatok címét angol nyelven is legyenek szívesek megadni. Köszönjük!
• A nyelvvizsgák meglétét a Tanulmányi Osztály ellenõrzi. Az erre vonatkozó igazolásokat ott kell leadni.
• A szakdolgozatot bírálatra az intézet küldi ki. Lehetõség van azonban arra, hogy a külsõ vállalati konzulens javaslatot tegyen a bíráló személyére.
A bírálat a záróvizsga elõtt 3 nappal a GTI Titkárságán megtekinthetõ. A bíráló nem osztályoz, csak érdemjegyet javasol az intézeti konzulensnek. A végleges jegyet a
szakdolgozatra a Záróvizsga-bizottság adja.
• Április elejétõl a GTI titkárságán felvehetõk lesznek azok a KÓDSZÁMOK, melyek a bekötött példány címlapján a Név alatt szerepelnek.
• A CD-re vonatkozó egységes formai követelmények a kari honlapról letölthetõk.