Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Mikroelektronikai és Technológiai Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Rudas Imre Oktatók: Sréterné dr. Lukács Zsuzsanna; Vári Tibor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a matematika alapvetõ témaköreivel. A gyakorlatokon a tananyaghoz kapcsolódó feladatokat, problémákat oldunk meg, amellyel hozzá járulunk a hallgató fogalomalkotási és a probléma-megoldási képességeinek fejlesztéséhez.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. ZH: Függvénytani alapfogalmak, elemi függvények, deriválás, közgazdaságtani alkalmazások.
2. ZH: Teljes függvényvizsgálat, határozatlan integrál.
Pót ZH: A pótlandó ZH témája
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Egyváltozós valós függvények, függvénytani alapfogalmak.
2. Végtelen számsorozatok. Egyváltozós valós függvény határértéke, határértékre vonatkozó tételek.
3. Folytonos függvények, tulajdonságaik. Közgazdaságban szereplõ alapvetõ függvények. Differenciálhányados fogalma, differenciálható függvény.
4. Derivált függvény fogalma. Differenciálási szabályok. Összetett függvény differenciálása.
5. Folytonosság és differenciálhatóság kapcsolata. Magasabb rendû deriváltak. Differenciál-ható függvények vizsgálata.
6. 1. ZH
7. Szünet
8. Függvénydiszkusszió. Bernoulli-L’Hospital-szabály. Szélsõérték-számítás alkalmazása közgazdasági feladatoknál.
9. A differenciál közgazdasági értelmezése. Határozatlan integrál fogalma, tulajdonságai, alapintegrálok.
10. Speciális összetett függvények integrálása. Parciális integrálás.
11. Határozatlan integrál közgazdasági alkalmazása.
Riemann-integrál fogalma és tulajdonságai.
12. 2. ZH
13. Newton-Leibniz tétel. Végtelen határú improprius integrálok.
14. Összefoglalás.
Pót ZH.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyakorlatokon a részvétel kötelezõ. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk és nem pótolhat.
A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során mindkét zárthelyi dolgozatot megírta és a megszerezhetõ 100 pontból legalább 50 pontot elért. A zárthelyi dolgozatok 40 percesek, az elõadáson 7.30 órai kezdettel íratjuk a fentiekben megadott ütemezés és témák szerint. Az évfolyam két részletben írja a zárthelyi dolgozatot, a pontos beosztást késõbb, a létszámok ismeretében, adjuk meg.

A pótlás módja:

• Ha a két zárthelyi dolgozat közül a hallgató az egyiket megírta és a másikról indokoltan (igazolással) hiányzott, akkor a hiányzó zárthelyi dolgozatot a pótlásra kijelölt héten megírhatja.
• Ha a hallgató mindkét zárthelyi dolgozatot megírta, de nem érte el az 50 pontot, akkor nem kap aláírást. A vizsgaidõszakban a TVSZ-ben megadott módon van lehetõség az aláírás utólagos megszerzésére. A hallgatók a két félévközi zárthelyi dolgozat anyagából kapnak feladatokat, és a megszerezhetõ pontszámnak legalább az 50%-át el kell érni ahhoz, hogy aláírást kapjanak
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli
A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.
A vizsgadolgozat feladatokat (50 pont) és elméleti kérdéseket (20 pont) tartalmaz. Ha a hallgató vizsgadolgozatának megírásakor 35 pontnál kevesebbet ér el, akkor elégtelen (1) érdemjegyet kap. Ha a hallgató az aláírást a szorgalmi idõszakban szerezte meg, akkor a vizsgán szerzett pontszámát a zárthelyi dolgozatokkal szerzett pontszámának 30%-ával, ha pedig a vizsgaidõszakban szerezte meg, akkor 15 ponttal növeljük. Az így kialakult pontszámból a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Pontszám Vizsgajegy
86 - 100 jeles (5)
74 - 85 jó (4)
62 - 73 közepes (3)
50 - 61 elégséges (2)
0 - 49 elégtelen (1)
 
Kötelező irodalom: Dr. Baróti György - Kis Miklós - Schmidt Edit - Sréterné dr. Lukács Zsuzsanna.
Matematika feladatgyûjtemény.
BMF KKVFK 1190, Budapest, 2000.
Ajánlott irodalom: Analízis. Szerk.: Dr. Csernyák László.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

Kovács József - Takács Gábor - Takács Miklós: Analízis.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.