Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Ulrich Langanke Oktatók: Dr. Ulrich Langanke; Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi kommunikáció értelmezése és összefüggésrendszere. A kommunikáció célja. Kommunikáció és az emberi szükségletek kapcsolta. A kommunikáció sajátossága és változékonysága. Verbális és non verbális jelzések, személyes jellemzõk. Kommunikációs zavarok, zajok. Önismeret-emberismeret, kommunikációs önismeret. A stílus. Szimpátia, empátia, elõítélet szerepe a kommunikáció folyamatába.
Egyéni és csoportos gyakorlatok.
2. A vállalatok kommunikációs aspektusai. A vállalat technikai és szociális alrendszerei. Vállalati belsõ kommunikáció célja és haszna. Formális és informális kommunikációs rendszerek. Vállalati kultúra és kommunikáció. Hatékonyság és kommunikáció összefüggése. �A jó munkahely�. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
3. Érzelmi intelligencia jelentõsége a munkahelyeken. Az érzelmi intelligencia fogalma, összetevõi. Munkahelyi játszmák. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
4. A kompetencia jelentõsége és szerepe. Ki a jó alkalmazott. Kommunikáció és kompetencia. Állásinterjúk vállalati és egyéni szempontból. Viselkedés a munkahelyeken. Karrier utak és lehetõségek. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
5. Teljesítmény és motiváció. A motiváció fogalma. Motiváció és szükségletek. Az ösztönzés és motiváció kommunikációs technikái.
6. Együttmûködés és verseny a csoportokban. A konfliktus. Konfliktuskezelési technikák. Meggyõzés és befolyásolás. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
7. zh
8. Esettanulmányok: Az interkulturális üzleti kommunikáció mint döntõ faktor a versenyszférában
9. A sikeres globális együttmûködés kommunikációs elemei, titkai
10. A kommunikáció kognitív és neuropszichológiai alapjai
11. Kommunikáció: a személység tükre vagy álarca? Memória, agy, érzékelés, objektivitás, valóság, asszociatív hálózat
12. Az én és a többiek: Horizontális/vertikális individualista kultúrák, horizontális/vertikális kollektivista kultúrák
13. Személyiségi profilok, tudatbázisú döntéstámogatás (KBDSS), Személyiségi fejlesztési tervek (PDP), az ember értékelése, kommunikáció mint „soft skill”
14. ZH, feladatlap kitöltése
 
Kötelező irodalom: Klein B.& Klein S. (2000): A szervezet leke. EDGE
Goleman, D (2000): Érezelmi intelligencia a munkahelyeken. EDGE
Ulrich Langanke (2009): Üzleti Kommunikáció II: ppt-prezentáció.
Ajánlott irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció BMF
Ronald Wardhaugh (1995): Szociolingvisztika. Pléh Csaba által feldolgozott. Budapest: Osiris
Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (2002): Munka és kommunikáció német-magyar teamekben
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.