Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Véghné dr. Vörös Mária Oktatók: Véghné dr. Vörös Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a nemzetközi gazdasági integráció sikeres mûködésének alapfeltételeivel, az európai integráció gazdasági és politikai okaival, az integrációs folyamat fejlõdésének szakaszaival. A gazdasági és monetáris unió megvalósításának, a közös pénz mûködtetésének bemutatása.
A három pillérre épülõ Európai Unió. A közös költségvetés szerepe, szerkezete. Szabványok, terméktanúsítás és fogyasztóvédelem, szellemi tulajdonjog. Az EU regionális politikája. A gazdasági és szociális kohézió eszközei. Magyarország gazdasági kapcsolatainak alakulása az EK/EU országokkal, Magyarország EU tagságának elemzése. A mûszaki értelmiséget érintõ alapvetõ ismeretek összefoglalása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
I. zárthelyi dolgozat: október 19.
II. zárthelyi dolgozat: december 07.
Pótzárthelyi dolgozat (a félévközi jegy pótlása) a vizsgaidõszak második hetében (A pótzárthelyi dolgozat eredményéhez nem adódnak hozzá az I. ill. a II. ZH-val korábban megszerzett pontok.)
A pótlás írásbeli, az egész féléves tananyagot felöleli., eredményesnek akkor tekinthetõ, ha az elért pontszám eléri ill. meghaladja az elérhetõ pontszám 50%-át.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 09.14. A gazdasági integráció elõzményei. A Római Szerzõdés elemei, célkitûzései.
A vámunió és a közös piac megteremtésének folyamata.
2. 09.21. Az egységes (belsõ) piac kiépítésének célja és megvalósításának folyamata. (Az Egységes Európai Okmány)
3. 09.28. Pénzügyi együttmûködés. A monetáris unió megteremtése és a közös pénz bevezetése
4. 10.05. Együttmûködési formák (pillérek) az Európai Unióban.
5. 10.12. Az EU intézményi és jogalkotási rendszere. (Nizzai Szerzõdés, az Európai Alkotmány fõ elemei)
6. 10.19. Zárthelyi dolgozat (I.)
7. 10.26. Az Európai Unió költségvetése.
8. 11.02. A közös és a közösségi politikák céljai, alapelemei.
Foglalkoztatás- és szociálpolitika az Európai Unióban.
9. 11.09. Szabványok, terméktanúsítás és fogyasztóvédelem. Szellemi tulajdonjog.
10. FÕIGAZGATÓI SZÜNET
11. 11.23. Az EU regionális politikája. A gazdasági és szociális kohézió eszközei. EU pályázatok gyakorlata.
12. 11.30. Magyarország és az EK/EU tagországok közötti gazdasági kapcsolatok alakulásának fõbb jellemzõi.
13. 12.07. Zárthelyi dolgozat (II.)
14. 12.13. Magyarország – EU tagállam. Gazdasági elemzés a fõbb folyamatokról.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy kialakításának módszere: A zárthelyi dolgozatokban szereplõ feladatok jellege: Feleletválasztás, igaz–hamis kérdések indoklással, definíciók, kérdésekre adandó rövid válaszok. A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. Az I.+II. zárthelyi dolgozat összevont eredménye maga a félévközi jegy. Osztályozás: 0–49% elégtelen, 50–62% elégséges, 63–74% közepes, 75–86% jó, 87–100% jeles.
Szóbeli vizsgára nincsen lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Az elõadásokon elhangzott tananyag.
Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról (Magyar Országgyûlés )
Dr. Elek Erzsébet – Gombaszögi Ildikó – Tóth Gábor – Véghné Dr. Vörös Mária: Gazdasági alapismeretek és alapösszefüggések (BMF KGK)
 
Egyéb segédletek: EU-terminológia (CD). A tantárggyal kapcsolatos közzétett információk (RKK honlap, Doberdó u. könyvtár elõtti faliújság)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékelésébõl származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az elõadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeirõl évenkénti értékelést végzünk, errõl feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelõs által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.