Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Véghné dr. Vörös Mária Oktatók: Véghné dr. Vörös Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMKGS12LK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 3
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A nemzetgazdaságokat összekötõ sokoldalú kapcsolatrendszer bemutatása. A makro- és mikroökonómiában megszerzett ismeretek üzleti szemléletû elmélyítésének megalapozása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsgára bocsátás feltétele:
A konzultációk látogatása a TVSZ rendelkezései szerint.
Házi dolgozat elkészítése, megadott témában. Beadása a 3. konzultáción.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A világgazdaság fogalma, elemei, fejlõdésének folyamata.
A nemzetközi kereskedelem kialakulása. Abszolút és komparatív elõnyök a külkereskedelemben.
A nemzetközi versenyképesség. A vámok és a vámjellegû korlátozások hatása.
Kereskedelem-politikai alapelvek.
2. A globalizáció általános jellemzõi és hatásai a nemzetgazdaságokra.
A nemzetközi munkaerõ-áramlás.
A nemzetközi tõkeáramlás.
A nemzetközi vállalatok mûködése, befektetéseik motivációi.
3. A nemzetközi pénzkapcsolatok (árfolyamtípusok, az árfolyam jelentõsége a makro-, és a mikrogazdaságban)
A nemzetközi fizetési mérleg felépítése.
Külgazdasági egyensúly/egyensúlytalanság.
A gazdaságpolitikai lépések hatása (monetáris, fiskális beavatkozás) a folyó fizetési mérleg egyenlegére.
Nemzetközi pénzügyi szervezetek.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga, idõtartama. 60 perc. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. (Igaz-hamis kérdések indoklással, feleletválasztás, definíciók, esszé kérdések)
A feladatok megoldásának értékélése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. .
Osztályozás:
0-49%: elégtelen,
50-62% elégséges,
63-74% közepes,
75-86% jó,
87-100% jeles.
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott osztályzat maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Dr. Elek Erzsébet – Véghné dr. Vörös Mária: Nemzetközi gazdaságtan
Ajánlott irodalom: Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan alapjai Napvilág Kiadó 2002.
P.R. Krugman – M. Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan Panem Könyvkiadó Kft. 2003.