Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Véghné dr. Vörös Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKGS22NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ világgazdasági és integrációs ismeretek révén a nemzetközi gazdasági kapcsolatok mozgástörvényeinek, a valós társadalmi
összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelezõ
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A világgazdaság folyamatai. Nemzetközi áruáramlás. A külkereskedelem-politika fajtái, a külkereskedelem szabályozása
2. A nemzetközi szolgáltatás-áramlás.
3. Nemzetközi tõkeáramlás. Mûködõ tõkeáramlás (technika- transzfer, vegyes vállalatok).
4. Kölcsöntõke áramlás. (nemzetközi fizetések eszközei, valuta konvertibilitás, árfolyamok, nemzetközi fizetési mérleg).
5. A nemzetközi pénzügyi rendszer fejlõdése. Az aranydeviza rendszer mûködése és felbomlása.
6. Az eladósodási folyamat, az adósságválság kialakulása. A magyar adósság-probléma.
7. A nemzetközi migráció okai, elõnyei, következménye, fajtái. A világgazdaság szereplõi: transznacionális, multinacionális vállalatok. Nemzetközi szerzõdések és szervezetek: GATT, IMF, IBRD, BIS, EBRD.
8. A gazdasági integráció elõzményei, sikeres mûködésének alapfeltételei. Az európai integráció gazdasági és politikai okai. A Római Szerzõdés elemei, célkitûzései.
9. Az Európai Unió fejlõdésének szakaszai: vámunió, közös piac, egységes piac.
10. Együttmûködési formák (pillérek) az EU-ban. Az EU intézményi és döntéshozatali rendszere.
11. Az EU közös és közösségi politikái. (A Közös Agrárpolitika, vidékfejlesztés, iparpolitika, KKV- és innovációs politika, …)
12. A monetáris unió megteremtése és az euró nemzetközi szerepének alakulása.
13. Az EU költségvetése és nagy elosztó politikái. Regionális politika. Strukturális alapok. A kohéziós alap és a források magyarországi felhasználása.
14. Magyarország és az EK/EU közötti gazdasági kapcsolatok alakulása. Magyarország EU-tagállam. Az integrálódás folyamata a gazdasági és monetáris unióba.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A
vizsgadolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el, a sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
Értékelés
0-49% elégtelen (1)
50-61 % elégséges (2)
62-73 % közepes (3)
74-85 % jó (4)
86-100 % jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Medve András – Pappné Nagy Valéria: Világgazdaságtan és EU (Szemelvénygyûjtemény)
Ajánlott irodalom: Külgazdaságtan Aula 1999 (szerkesztette Tóth Tamás)
UNI-JÓ sorozat kazettái
EU-terminológia, alapszerzõdések és értelmezések (CD)