Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Elek Erzsébet; Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 Zárthelyi, 1 beadandó esszé, kiselõadás

A tantervben elõírt gyakorlatok órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható.
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az elõadásokhoz kapcsolódó feladatsorok megoldása a gyakorlatokon, valamint a két zárthelyi dolgozat megírása a 7. és a 13. héten az elõadás idejében .
A beadandó házi dolgozatot április 1-ig kell leadni a gyakorlatvezetõnek (betegség vagy egyéb hiányzás esetén max. egy héten belül a gyakorlatvezetõ nevére kell postázni az egyetemen).
A dolgozat címe: Minõség, ahogy én látom… (terjedelme 4-5 oldal + borítólap, formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek.
A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegû, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön, max. fél oldal képet, ábrát tartalmazhat.
A 2.zh megírásának feltétele a dolgozat leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A minõség története. Minõségfogalom.
2. Elõadás és gyakorlat: Minõségmodellek. A minõség mérése.
3. Elõadás: A minõséget meghatározó tényezõk.
4. Elõadás és gyakorlat: TQM. Vevõközpontúság
5. Elõadás: Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
6. Elõadás és gyakorlat:: TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása
7. Elõadás: I. Zárthelyi dolgozat .
8. Elõadás és gyakorlat: Az ISO Minõségirányítási szabványcsalád
A szabványmódosítás okai. A minõségirányítási alapelvek. A szabvány szerkezete.
9. Elõadás: Az ISO 9001:2008. szabvány fejezetei
10. Elõadás és gyakorlat: Minõségügyi dokumentumok. Kézikönyv. Eljárási utasítások, munkaleírások, feljegyzések. A dokumentumok kezelése.
11. Elõadás: A minõségirányítási rendszer bevezetése.
12. Elõadás és gyakorlat: Auditálás.
A vevõ és dolgozói elégedettség vizsgálata
13. Elõadás: :II. Zárthelyi dolgozat
14. Elõadás és gyakorlat: A MIR kapcsolata más irányítási rendszerekkel. A minõség menedzselése.(pót zh)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
Aláírás feltétele két elfogadott zh és beadott esszé.
ZH-k összpontszáma 150 pont. Elégtelen: 0-75 p.

Aláírás pótlására akkor van lehetõsége a hallgatónak, ha a szorgalmi idõszakban megírta a 2 db zh-t (vagy annak pótlását az utolsó héten).
 
Kötelező irodalom: DDr Bartos István – Dr Elek Erzsébet: Minõségirányítás BMF Jegyzet 2004.
Elektronikus tananyag
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr. Koczor Zoltán: Bevezetés a minõségügybe Mûszaki Könyvkiadó