Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Megszerzendõ ismeretek, készségek, kompetenciák
A félév végére a hallgató képes legyen kutatási terv készítésére, a terv alapján önálló kutatás folytatására,
kritika megfogalmazására egy-egy kutatási projekttel vagy beszámolóval kapcsolatban. Az „állításbizonyítás”
elvének, a hivatkozási szabályok gyakorlati alkalmazásának készségszintû elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kutatásmódszertan jelentõsége és fontossága. A tudománypolitika helyzete,
fejlesztésének alapelvei és céljai Magyarországon és a világban. A kutatás politikai, etikai,
gazdasági kérdései. Elmélet és kutatás. A kutatás politikai, etikai, gazdasági kérdései. A
kutatás folyamata. Kutatási kérdések, hipotézisek. Induktív, deduktív elméletalkotás.
2. Kutatási kérdések. Témaválasztás, kutatási koncepció készítése.
A releváns szakirodalmak áttekintése. Szakirodalom gyûjtése. Könyvtárhasználat,
elektronikus források használata.
Az információtól az ismeretgazdálkodásig (A hasznosítás típusai az információgyûjtés
szintjei és céljai szerint.) Szoftverek.
3. Társadalmi-gazdasági jelenségek és a mérés. Kvantitatív és kvalitatív kutatás. A mintavétel
logikája, adatfelvétel. Primer kutatási technikák. Kérdõíves vizsgálatok,
kérdõívszerkesztés.
4. A tudományos írásmûvek elkészítésének módszertana. A tudományos írásmûvek típusai. A
tanulmány struktúrája. Eredetiség, hivatkozások, plágium. Hivatkozások, bibliográfia.
Kire, mikor, hogyan hivatkozzunk? Hivatkozási szabályok. A magyar és az angol
hivatkozások közötti eltérések. APA és Harvard stílus. Nagy elektronikus dokumentumok
készítése – technikák, problémák, trükkök.
5. Kutatási eredmények elemzése, hatásvizsgálat. A kutatási eredmények és a kutatómunka
értékelése. Prezentációk készítése, elõadási beszédtechnika, retorikai követelmények.
Pályázatok írása – kutatatási terv - követelmények, bírálati szempontok.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A jegy megszerzésének feltétele egy kutatási probléma felvetése, kutatás sémájának kialakítása és ennek
dokumentálása, szorgalmi idõszakban történõ beadása.
Írásbeli vizsga.
Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 63 % (2) elégséges
64 % - 75 % (3) közepes
76 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
 
Kötelező irodalom: Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai, Perfekt, 2004.
Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2003.
Ajánlott irodalom: Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsõfokon, Krónika Nova Kiadó, Bp., 2002.
Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egy., Gödöllõ, 2000.
Tomcsányi Pál: Gondtalanabb gondolkodás (CD-ROM)
Kuhn, Th.: Tudományos forradalom, Akadémiai Kiadó, 2001.
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
Kutatási terv minták, prezentációk, amelyek a BMF Moodle keretrendszerébõl, vagy az elsõ órán
bemutatott tanszéki, illetve egyéb keretrendszerbõl tölthetõk le azonosítás után (alapértelmezésben a
hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).