Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András; Horváth István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. Az elõadások és gyakorlatok TVSZ szerinti látogatása.
2. A félév során 1 zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, elõreláthatólag a 8.. hét gyakorlatán. A dolgozat idõtartama legfeljebb 60 perc. A dolgozatban elméleti és gyakorlati feladatok egyaránt lesznek. A dolgozat összes elérhetõ pontszámának legalább a felét a hallgatónak meg kell szereznie.
Amennyiben ezt nem sikerül elérni, úgy a vizsgaidõszak elsõ tíz munkanapján, az oktató által kijelölt idõpontban különeljárási díj megfizetése mellett a teljes félév tananyagából pótolhat. A hallgató által korábban szerzett pontok ennek a dolgozatnak az eredményéhez nem adódnak hozzá, vagyis a hallgató tiszta lappal indul.
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkategóriái
2. A piac vizsgálata
3. A fogyasztói magatartás tényezõi
4. A fogyasztói optimum elemzése
5. A termelési függvény
6. A vállalat optimális termelése
7. Költségfüggvények, költség és profitkategóriák
8. A tökéletes verseny elemzése
9. Tiszta monopólium elemzése, oligopol piac
10. Piacok összehasonlítása, versenyszabályozás
11. Tényezõpiaci optimalizáció, munkapiac
12. Tõkepiac, természeti erõforrások piaca, jövedelem-elosztás
13. Piaci elégtelenségek
14. Közjavak problematikája
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: 60 perces írásbeli vizsga. A vizsgán elméleti és gyakorlati feladatok egyaránt lesznek. Értékelése pontozással történik. Az érdemjegyek ponthatárai: 0-50%=1, 51-62%=2, 63-74%=3, 75-86%=4, 87-100%=5. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth I.-Láhm SZ.-Medve A.: Mikroökonómia Szemelvénygyûjtemény
Dr Elek E.-Tóth G.-Véghné Dr. Vörös M.: Mikroökonómia példatár
Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H Varian: Mikroökonómia középfokon KJK 1991
Koppányi Mihály: Mikroökonómia Mûszaki Kiadó 1993