Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Duma László Oktatók: Dr. Duma László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a résztvevõket a tanácsadás, ezen belül az üzleti tanácsadás világába. A tanácsadás speciális módszereket, ismeretek és képességeket kíván, a tárgy ezekbõl kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevõknek. A tárgy kifejezetten gyakorlat orientált, tanácsadókkal és gyakorlati esetekkel találkozhatnak a képzés résztvevõi. Az (üzleti) életben egyre nagyobb a tanácsadás jelentõsége, mind a tanácsadói mind az igénybevevõi oldalt igyekszünk bemutatni az elvárásoktól a tanácsadó lehetõségéig. Kiemelt témáink a tudás és információ értéke és nyújtása a mai világunkban, valamint a változásmenedzsment.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai: Kötelezõ.
Az aláírás megszerzésének feltételei: vizsgajeggyel együtt

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetõ elõadás; Ki a tanácsadó és mit csinál? A tanácsadás folyamata; Az egyes tanácsadó terültek
2. Tanácsadás Esettanulmány: Milyen technikákra, eszközökre és képességekre van szükség? Tanácsadási módszerek és technikák bemutatása.
3. Változás menedzsment. A tanácsadás kihívásai , információs termékek, a tanácsadóval szemben támasztott követelmények
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy megszerzésének feltételei: Írásbeli záróvizsga során a vizsgaidõszakban, vagy
az elõadóval az utolsó oktatási alkalom napjáig emailen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában dolgozat/kistanulmány készítése: minimum 10-15 oldalas önálló elemzõ (nem csak leíró jellegû, a tanulmányok és különösen a tárgy során megismert gazdasági, pénzügyi, menedzsment módszerek, megközelítések, elemzés eljárások használata) munka, kötelezõ formai elemek betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betûméret, 1,5-es sorköz). Plagizálás, parafrázis, korábbi, vagy céges anyagok beadása a legkisebb mértékben sem megengedett. A tanulmány a vizsgaidõszak elsõ hetének végéig adható le.
A vizsgára a kiadott prezentációk és az órán elhangzottak alapján lehet felkészülni, ezért órai jegyzetet szükséges készíteni, vagy beszerezni.

Az érdemjegy kialakításának módja: Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám : 100):

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
Ajánlott irodalom: Nádor Éva: Az üzleti tanácsadás marketingje, Akadémiai Kiadó, 2007.
Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlõdési tendenciái, Akadémiai Kiadó, 2005.
Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémiai Kiadó, 2005.