Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Sebestyén László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bemutassa a minõségirányítás, minõségbiztosítás alapfogalmait, a minõségmenedzsment rendszerek fejlõdéstörténetének gyakorlatban hasznosítható rendszerbeli, strukturális, stratégiai tapasztalatait, a TQM megvalósítása során alkalmazható módszereket, eszközöket és technikákat és képessé tegye a hallgatókat az ismeretek kreatív alkalmazására.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõségirányítás, minõségmenedzsment alapjai, fogalmi rendszere. A minõségmenedzsment fejlõdésének fontosabb szakaszai és jellemzõi. Minõségfilozófiák, minõségiskolák.
2. A minõség és versenyképesség kapcsolata. A minõség gazdasági jelentõsége. A nem megfelelõ minõség költségei, a hibamegelõzésre fordított költségek hatása a profitra.
3. A TQM alapelveinek összefoglalása, a TQM vezetési filozófia alkalmazási lehetõségei a termelõ és nem termelõ szervezetekben és folyamatokban. A vezetõ szerepe, a team munka alapjai.
4. Az általános, szabványos (ISO 9000-es sorozat) és az ágazat-specifikus minõségrendszerek, a speciális autóipari követelmények.
5. Kiválóság modellek, az EFQM és a Magyar Nemzeti Minõségi Díj követelményrendszere, az önértékelés módszere, a RADAR logika.
6. Korszerû folyamat- és minõségjavító menedzsment technikák, a szisztematikus problémamegoldás lépései és eszközei, a minõségfunkciók kifejtése (QFD), hibamód és hatáselemzés (FMEA).
7. A folyamatképesség-vizsgálat és a statisztikai folyamatszabályozás (SPC) módszerei és eszközei.
8. A PPM nagyságrendû hibaarány elérésének folyamata és eszközei, a 6 szigma program módszertana, lépései, a program megvalósításával elérhetõ eredmények.
9. A matematikai-statisztika minõségügyi alkalmazásai, mintavételes ellenõrzés, próbák.
10. Hipotézis vizsgálatok, a kísérlettervezés alapjai.
11. Mérõrendszer elemzés, az ismételhetõség és reprodukálhatóság követelményei, vizsgálata.
12. A minõség és megbízhatóság összefüggései, a termék-megbízhatóság, élettartam-vizsgálat, hibamentes mûködés kérdéskörei és értékelési módszerei.
13. A munkahely kialakítás és rendteremtés eszköze (5S), a teljeskörû termelési karbantartás (TPM),
14. A termékfelelõsség és a fogyasztóvédelem kérdéskörei és törvényi szabályozása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A hallgatók a tárgyból az érdemjegyet félévközi munkával (20%), illetve a félév közben megírt zárthelyi dolgozattal (30 %) és a félév végén megírt vizsgadolgozattal (50%) szerezhetik meg. Az év végi érdemjegy a megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul: 51 ponttól elégséges, 63 ponttól közepes, 75 ponttól jó, 86 ponttól jeles
 
Kötelező irodalom: A.R. Tenner I.J. De Toro: Teljes körû minõségmenedzsment TQM 3. kiadás, Mûszaki Könyvkiadó, 2001.
Ajánlott irodalom: Kövesi J- Topár J.(szerk.): A minõségmenedzsment alapjai; Typotex, 2006.
Koczor Zoltán (szerk.): Bevezetés a minõségügybe; Mûszaki Könyvkiadó, 1999.
Kemény Sándor, Papp László, Deák András: Statisztikai minõség-(megfelelõség-) szabályozás; Mûszaki Könyvkiadó - Magyar Minõség Társaság, 1998.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.