Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Drimál István Oktatók: Drimál István;
 
Előtanulmányi feltételek: Kooperatív képzésen részt vevõ, szerzõdéssel rendelkezõ hallgatók vehetik fel
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vezetés, mint szervezetirányítási feladat sokoldalú megismertetése, gyakorlatok közös végrehajtása, mely támpontot ad késõbbiekben a gyakorlatban való mûködéshez. Fõ kompetencia elemek, melyek a képzések során elsajátíthatók:
- együttmûködési készségek, hatalomgyakorlás eszközei, motivációs technikák alkalmazása, humánerõforrás ismeretek alapjai
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vezetés, irányítás, menedzselés (tématisztázás, szintfelmérés)
2. Vezetõi kommunikáció, szervezeti kommunikáció
3. Vezetõi stílus, asszertivitás (szituációk elemzése, tréning)
4. Konfliktusok a szervezetben
5. A hatalom forrásai, a befolyásolás
6. A csoport mûködésének alapelemei, csoportszerepek
7. A szervezeti HR tevékenység alapjai (felvétel interjúzás, értékelés, teljesít- szervezeti HR tevékenység alapjai (felvétel interjúzás, értékelés, teljesítményértékelés, vezetõi kritika)
8. Eszközrendszer a befolyás érvényesítéséhez
9. A hatalomgyakorlás technikái (tréning)
10. Konzultáció, utánkövetési alkalom (a tartalom rögzülésének ellenõrzése)
11. A motiváció, a menedzsment eszközök
12. Kompetenciák és a vezetõi eszközrendszer összefüggései
13. A motivációs eszközök alkalmazásának gyakorlata ( tréning)
14. Konzultáció, utánkövetés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A gyakorlati jegy kialakításának módszere: Hiányzások értékelése, zárthelyi jegy, csoportos szóbeli vizsgázás jegyeinek összegzett, súlyozott átlaga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Elõre kiadott témák csoportos prezentatív feldolgozása, minden hallgató részt vesz a vizsga alkalmával
( szóbeli)
 
Kötelező irodalom: Személyzeti és emberi erõforrásmenedzsment kézikönyv (Norbert F.. Elbert, dr. Poór József), Menedzsmenttanácsadási kézikönyv( dr. Poór J. és szerzõi koll.),Stratégiai emberierõforrás menedzsment (Bakacsi- Bokor- Császár ),Befolyásolási képesség ( Jenny Rogers ),Szervezeti formák és vezetés ( Dobák I. ), A helyzetorientált vezetõ (P. Hershey), Szervezés és vezetés (dr. Antal Iván, Perfekt kiadó ), Menedzsment mérnöki alapismeretek(Kadocsa György fõiskolai jegyzet 2006.)
Ajánlott irodalom: Hogyan értessük meg magunkat? (dr David Lewis)A sikeres nyilvános beszéd alapjai (Raymond Hull),),A kommunikáció mûvészete ( Robert Bolton ),Delfi örökösei ( Rudas János ) Stratégiai emberierõforrás menedzsment (Bakacsi- Bokor- Császár )
 
Egyéb segédletek: Szervezetfejlesztés jegyzetsorozat Szt. István Egyetem G. és Társtud. Kar lev. tagozat
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint