Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kõszegi Andorné dr. Oktatók: Kõszegi Andorné dr.;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVPU11NK Pénzügyi ismeretek
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az újratermelési folyamat egymástól jogilag és gazdaságilag is elkülönült tevékenység útján valósul
meg. Az elkülönült gazdaságok mûködéséhez, irányításához információk szükségesek. A számvitel
ennek az információs igény kielégítésének egyik eszköze. Magában foglalja a megtörtént események
megfigyelését, mérését, értékelését, feljegyzését, összesítését, az így nyert adatok múlttal történõ
összevetését. A tárgy célja, hogy a számvitel feladatainak ellátásához gyakorlati megoldásokat,
információszerzéshez módszert adjon.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat megfelelt szinten (51 % pontszám)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A számvitel feladata. A számvitel
területei és jellemzõi
Feladatok megoldása
2. A könyvvitel alapfogalma. A
vállalati vagyon fogalma, részei,
csoportosítása
Feladatok megoldása
3. A mérleg és a leltár. A könnyített
mérleg fogalma, felépítése. A
leltározás, leltár. Párhuzam a leltár
és a mérleg között. A könyvviteli
mérleg lényege. Mérlegelméletek.
Feladatok megoldása
4. Eszköz és forrás mozgásának hatása
a mérlegre. Gazdasági mûveletek
alaptípusai. A vagyon fogalmának
differenciálódása.
Feladatok megoldása
5. A könyvelés alapfogalmai.
Gazdasági esemény-bizonylatkönyvelés
fajtái. Könyvviteli
számla.
Feladatok megoldása
6. Könyvelés menete, eszköz és forrásszámlákon.
Összetett gazdasági
események fõkönyvi elszámolása.
Feladatok megoldása
7. Könyvviteli számlák adatainak
összesítése. Idõsoros és számlasoros
elszámolás. Analitikus és szintetikus
elszámolás.
Feladatok megoldása
8. Könyvviteli elszámolások körének
bõvítése (költség és
eredmény).Költségszámítási
alapfogalmak, költségszámlák.
Költségelszámolás.
Feladatok megoldása
9. Eredményszámítási alapfogalmak.
Eredményszámlák.
Eredményelszámolás.
Feladatok megoldása
10. Különféle gazdasági események
elszámolása: Általános forgalmi adó.
Anyagkönyvelés.
Feladatok megoldása
11. Jövedelemelszámolás könyvvitele.
Tárgyi eszközökkel kapcsolatos
elszámolások.
Feladatok megoldása
12. Termelési és értékesítési folyamat
elszámolása
Feladatok megoldása
13. Zárlati munkálatok.
Eredménymegállapítás módszerei.
Feladatok megoldása
14. Számlaelméletek. Számviteli
alapelvek. Számlakeret kialakítása
Feladatok megoldása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Baritz Dezsõ – Dr. Ráth József: Könyvviteltan (Bevezetés a könyvviteli ismeretekbe) Bp.
Közgazdaságtudományi Egyetem
Dr. Sztanó Imre: Számviteli törvény 2001. Aula Kiadó
Ajánlott irodalom: Könyvviteli alapismeretek (Perfekt Kiadó)
Könyvviteli alapismeretek példatár (Perfekt Kiadó)