Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 0
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kõszegi Andorné dr. Oktatók: Kõszegi Andorné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az újratermelési folyamat egymástól jogilag és gazdaságilag is elkülönült tevékenység útján valósul
meg. Az elkülönült gazdaságok mûködéséhez, irányításához információk szükségesek. A számvitel
ennek az információs igény kielégítésének egyik eszköze. Magában foglalja a megtörtént események
megfigyelését, mérését, értékelését, feljegyzését, összesítését, az így nyert adatok múlttal történõ
összevetését. A tárgy célja, hogy a számvitel feladatainak ellátásához gyakorlati megoldásokat,
információszerzéshez módszert adjon.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat megfelelt szinten (51 % pontszám)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Könyvviteli számlák adatainak összesítése. Idõsoros és számlasoros elszámolás. Analitikus és szintetikus
elszámolás.
2. Könyvviteli elszámolások körének bõvítése (költség és eredmény).Költségszámítási alapfogalmak,
költségszámlák. Költségelszámolás.
3. Eredményszámítási alapfogalmak. Eredményszámlák. Eredményelszámolás
4. Különféle gazdasági események elszámolása: Általános forgalmi adó. Anyagkönyvelés
5. Jövedelemelszámolás könyvvitele. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások.
6. Termelési és értékesítési folyamat elszámolása
7. Zárlati munkálatok. Eredménymegállapítás módszerei
8. Számlaelméletek. Számviteli alapelvek
9. Számlakeret kialakítása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Baritz Dezsõ – Dr. Ráth József: Könyvviteltan (Bevezetés a könyvviteli ismeretekbe) Bp.
Közgazdaságtudományi Egyetem
Dr. Sztanó Imre: Számviteli törvény 2001. Aula Kiadó
Ajánlott irodalom: Könyvviteli alapismeretek (Perfekt Kiadó)
Könyvviteli alapismeretek példatár (Perfekt Kiadó)