Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Dr. Berecz József; Dr. Dobi Sándor;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Tematika: A stratégia fogalma, a stratégiai tervezés jellemzõi. A stratégia szintjei. A stratégiai tervezés rendszere. A stratégiai tervezés folyamata. Jövõkép, misszió. Környezeti és társadalmi felelõsség. Stratégiai célok. Az idõtényezõ szerepe. A stratégiai elemzés módszerei. Az erõsségek és gyengeségek feltárásának módszerei (SWOT analízis) A vállalati környezet elemzése, elõrejelzési módszerek. Porter üzleti stratégiai modellje. Életgörbe modellek. Versenytárs elemzés (benchmarking) Hajtóerõk és Sikertényezõk. Stratégiai akciók és folyamattervük. Kutatás-fejlesztési, szervezet megváltoztatási akciók. Portfolió módszerek és modellek. Vállalkozások üzleti tervéhez szükséges stratégiai megfontolások. Stratégiai üzletágak létrehozásának folyamata. Humán erõforrás-, termelési-, értékesítési-, és minõségstratégiák. A stratégiai ellenõrzés célja, folyamata és módszerei. Tipikusan elkövetett hibák. Üzleti terv fogalma, formai követelményei. Üzleti tervhez kapcsolódó pénzügyi tervezés folyamat, cash flow tervezés, üzleti értékelés.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
5. alkalom Csoportos feladat – Egy tetszõlegesen választott hazai vállalatra vállalati stratégia elkészítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stratégiai tervezés és vezetés fogalma, folyamata, stratégiai elemzési módszerek (PESTEL, Porter, értéklánc, SWOT)
2. A stratégiai érdekek elemzése, a stratégiai lehetõségek azonosítása, verseny és termékfejlesztési stratégiák
3. Stratégiai portfólió és vállalati szintû stratégiák, BCG mátrix, életgörbe modell, stratégiai akciók azonosítása, a vállalati stratégia építõelemei
4. Stratégiai tervezés ellenõrzési rendszere, Balanced Scorecard, stratégiai térképek, a stratégia szervezeti és kulturális összetevõi, változásmenedzsment
5. Üzleti terv célja, formája, tartalmi követelményei, pénzügyi elõrejelzés és tervezés, cash flow
9.
11.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A gyak. jegy kialakításának módszere: A félév során 1 db évközi dolgozat benyújtása és prezentálása csoportmunkában, 1 db egyéni feladat benyújtása, 1 db zárthelyi dolgozat, továbbá aktív közremûködés a gyakorlatokon az aláírásért
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga (fogalmak, teszt, példák)
 
Kötelező irodalom: Balaton Károly - Tari Ernõ (szerk.): STRATÉGIAI ÉS ÜZLETI TERVEZÉS, Aula 2008
Marosán György: A 21. század stratégiai menedzsmentje, Mûszaki Kiadó, 2006
Ajánlott irodalom: Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
Varsányi Judit (Szerk.): SOKSZÍNÛSÉG A CÉGSTRATÉGIÁBAN
 
Egyéb segédletek: Elõadás prezentációk
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint