Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Makó Ferenc Oktatók: Dr. Makó Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: - A személyes tanulási stílus diagnosztizálása, a hatékony- és eredményes tanulási módszerek/technikák megismerése/gyakorlása,
- Az eredményes tanulást növelõ cselekvési képességek- és tanulási szükségletek formálása,
- Felkészítés a szakirodalom források elemzésére-, az önálló kutatási tevékenység tervezésére-, lebonyolítására-, értékelésére.
- A hallgatók váljanak képessé egyéni kutatási eredményeik értelmezésére, közlésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6. és 12. hét Az elméleti ismeretek ellenõrzése zárthelyi dolgozattal (kettõ tesztlap kitöltése)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tanulás az információs társadalomban. A tanulás fiziológiája. A tanulás ritmusa. A tanulásra szánt idõ. A tanulás motivációja. Munkaértékeink, amelyek a tanulást befolyásolják. Tanulási szokásaink. Személyes tanulási képességeink. Tanulási stílusok.
Érdeklõdés szerinti, személyre szabott feladattervek kidolgozási szempont-rendszere.
2. Tanulási problémák. Tanulási feltételek. A különbözõ tudományok, tantárgyak sajátosságai-, azok hatékony tanulási módszerei, technikái.
3. A jegyzetelés technikája. A tanulási képességek fejlesztése. Tanulásunk attitûd jellemzõi. Az önszabályozó tanulás. Minõsítõ mérésekre, vizsgákra történõ felkészülés.
4. A kutatás metodológiai kérdései. A szakirodalom tanulmányozása. Kutatási stratégiák (induktív és deduktív kutatások), a leggyakrabban alkalmazott szakterületi kutatási módszerek. A kutatási terv készítése.
5. Szakkönyvtárak katalógus-, bibliográfia-használat. Elektronikus könyvtárak, WEB alapú könyvtári keresõ-rendszerek használata a szakirodalmi források tanulmányozásához. Digitális könyvtárak használata.
6. 1. Zárthelyi dolgozat
7. Kutatási feladattervek prezentációja- és értékelése.
8. Tanuláselméletek-, tanulási modellek. Hatékony- és eredményes tanulási technológiák a BMF-en.
9. Kooperatív tanulás. A problémára orientált tanulás. eLearning alapú tanulási stratégiák.
10. A számítógépes adatelemzés módszerei. Az önálló „tudományos” munka (pl. kiselõadás, TDK dolgozat, szakdolgozat) elkészítésének lépései.
11. Leíró és matematikai-statisztikai módszerek a társadalomtudományi- és a gazdasági elemzésekben. (SPSS- szoftver-használat alapjai.)
12. 2. Zárthelyi dolgozat
13. A kutatási beszámolók mûfajai, szerkezete, a velük szemben támasztott követelmények.
14. Kutatási beszámolók prezentációja és értékelése PowerPoint program használatával
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
7. hét: személyre szabott szakterületi kutatási feladatterv kidolgozása/ prezentációja/ értékelése,
14. hét: kutatási beszámolók prezentációja/értékelése Microsoft PowerPoint használatával.
A félévközi jegy kialakításában a feladatok súlya:
Zárthelyik súlyfaktora: 40%
Kutatási feladat tervezése/megvalósítása: 60%
A félévközi jegy pótlása: pótzárthelyik a 14. héten kerülnek ütemezésre, az egyéni feladatterv és kidolgozásának pótlása a fent tervezett határidõt követõ 2 héten belül kell, hogy megtörténjen.

 
Kötelező irodalom: 1. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan: Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez. Budapest : Metódus-Tan, 2004. ISBN: 963-216-623-X
2. Kerékgyártó- Mudruczó-Sugár: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésben Aula Kiadó, 2003.
3. Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt, 2004.
Ajánlott irodalom: 1. Allan Mundsack, Jemes Deese, Ellin K. Deese: Hogyan tanuljunk? Panem, Budapest, 2006.
2. Beaver, Diana: Kényelmes tanulás NLP-vel : Tanulási szuperstratégiák az üzleti életben és a magánéletben / Diana Beaver. Budapest : Bioenergetic Kft., 1999.
3. Dryden, Gordon: The learning revolution (magyar) A tanulás forradalma / Gordon Dryden, Jeanette Vos. Budapest : Bagolyvár, 2004.
4. Falus Iván – Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára (SPSS alkalmazási/feldolgozási példákkal) OKKER Kiadó, 2000.
5. György Zoltán: Tanulás felnõtt korban. Budapest : Oktatáskutató Intézet, 2003.
6. Gyulai Zsuzsanna: Tanulásmódszertan : érettségizõknek, felvételizõknek. Budapest : Talentum Oktatási stúdió. 1995.
7. Kagan, Spencer: Cooperative learning (magyar) Kooperatív tanulás. Budapest : Önkonet, 2004.
8. Kálmán Anikó: Tanári szerepek - tanulási stílusok : A felnõtt-tanulás folyamata. Budapest : OKKER, 2006.
9. Metzig, W. – Schuster: Tanuljunk meg tanulni! Medicina Kiadó 2003.
 
Egyéb segédletek: Kutatási terv minták, önértékelõ kérdõívek, tesztlapok, letölthetõ prezentációk, amelyek a BMF-TMPK honlapján IBM LWCL keretrendszerbõl Internet keresõ programmal érhetõk el. (A kurzus hallgatói csoportos felhasználói név és jelszó elérést kapnak a kurzus elsõ gyakorlatán.)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Hallgatói megelégedettség mérése kérdõívvel, csoportos megbeszéléssel.
A kurzus-megvalósítás oktatói értékelése, program optimalizálás.