Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: Mikroökonómia GGTKG12MTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat célja, logikai modellje, környezete, á fõ formái, szervezeti formái

Szükségletszámítások gépóra szükséglet,
2. A termelõ vállalat általános jellemzõi, karakterisztikai elemei

Tömegszerûség foka, terhelési fok
3. Az értékteremtõ termelési folyamat

Termelési tervszámítások, gyártási idõ, anyagszükséglet, anyagmérleg
4. A piaci akti vitás, marketing -tervezés,
Piackutatás marketing eszközök

Árképzések piaci tényezõk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele 1 db sikeres ZH megírása
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Francsovics Anna, Kadocsa György: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Kiadó Bp. 2003.
Kadocsa György: gyakorlati üzmegazdaságtan. KJK_AULA Kiadó Bp.1998.
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Kiadó Bp. 2006.
Chikán Attila, Demeter K. Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje AULA Kiadó Bp. 1999.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint