Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Grécs Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 9
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A levelezõ szakos hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek elmélyítése, aktualizálása és
gondolkodási képességeinek fejlesztése, a vállalatvezetési gyakorlat tapasztalatainak szem elõtt tartásával,
fókuszált elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat célja, környezeti elemek, lehetséges vállalkozási formák és
jellemzõik, mûködési elõnyök - hátrányok
2. A vállalat/ vállalkozás lehetséges szervezeti formái, a szervezeti formák és a
gazdasági/ gazdálkodási követelmények összefüggései
3. A marketing orientált vállalat, marketing tervezés, marketing mix, a komplex
marketing eszköztár alkalmazásának hatékonysági kritériumai
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje
Egyéb segédletek:
A tanulási és oktatási segédanyagok: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)