Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1A2NB Vállalkozás gazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges!
11.12. hét ZH
13.14. hét Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása.
Erõforrás gazdálkodás
3. Tárgyi eszköz gazdálkodás
Értékcsökkenés számítás
5. Forgó eszköz gazdálkodás
Forgóeszköz számítás
7. Munkaerõ gazdálkodás
Létszámtervezés
9. Gazdaságossági vizsgálatok
Költségszámítás, kalkuláció
11. Termelésirányítás és gazdaságosság
Beruházás gazdaságossági számítások
13. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban
Likviditás számítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elméleti és gyakorlati számonkérések legalább 60 %-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei: Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint