Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1SANB Vállalkozásgazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14 Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása

Az eszközgazdálkodás hatékonyságának a vizsgálata.
2. 2. Tárgyi eszköz gazdálkodás Forgóeszköz gazdálkodás

Tárgyi eszközök kihasználtsága. Forgóeszköz-igényesség, forgási sebesség
3. 3. Munkaerõ gazdálkodás

Munkaerõszükséglet meghatározása
4. 4. Költséggazdálkodás és gazdaságosság

Költségszámítás, kalkuláció, fedezetszámítás
5. 5. Beruházás gazdaságossági vizsgálatok

Beruházás gazdaságossági számítások
6. 6. Termelésirányítás és gazdaságosság

A gazdaságosság mutatói, termelékenység, jövedelmezõség
7. 7. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban

Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint