Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Interkulturális Kommunikáció Intézete (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Biztonságtechnika szak; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Gépészmérnök szak; Könnyûipari mérnök; Mûszaki informatika szak; Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak; Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Ulrich Langanke Oktatók: Gyõriné Kontor Éva;
 
Előtanulmányi feltételek: Sikeres szintfelmérõ vizsga
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A négy alapkészség árnyaltabb használatának fejlesztése autentikus szövegekre és hanganya-gokra támaszkodva.
A tárgy célja, hogy segítséget nyújtson az alapszintet már biztonsággal kezelõ, illetve az azt meghaladó tudású hallgatóknak, a Magyarországon akkreditált alapfokú és középfokú „C” típusú írásbeli és szóbeli vizsgára való felkészüléshez, valamint az írott nem irodalmi (tudo-mányos ismeretterjesztõ és hír-) szövegek és érvelések olvasás, ill. hallás utáni megértéséhez, ill. hasonló témák, gondolatok önálló kifejezéséhez.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. és 14. héten zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Család – Egyszerû jelen igeidõ
2. Egészség és sport – Folyamatos jelen igeidõ
3. Szórakozás – Egyszerû múlt igeidõ
4. Lakás – Feltételes mód 1
5. Étkezések – Melléknevek, határozók közép- és felsõfoka
6. Szabadidõ – Folyamatos múlt igeidõ
7. Rokonok – Befejezett jelen igeidõ
8. Étkezések, Szolgáltatás – Megszámlálható és megszámlálhatatlan fõnevek
9. Közlekedés, Forgalom – Feltételes mód 2
10. Napirend – be going to / will
11. Idõjárás, öltözködés – have to / can
12. Utazás – Szenvedõ szerkezet
13. Ünnepek – Befejezett múlt igeidõ
14. Foglalkozások – Igeidõk ismétlése, összefoglalása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli és szóbeli számonkérés
 
Kötelező irodalom: Alapfok:
Tom Hutchinson: Lifelines Pre-Intermediate (Student’s Book & Workbook) – Oxford University Press
Eötvösné Vadnai Mariann (Ötvösné Vadnay Marianna): Segédkönyv az alapfokú „B” típusú angol nyelvvizsgákhoz – Lexika Kiadó
Némethné Hock Ildikó : Társalgás, szituációk, képleírások /Feladatok az alapfokú „A” típusú angol nyelvvizsgákra/ - Lexika Kiadó
Gyõriné Kontor Éva: Alapozó angol nyelvtan – I.A.T. Kiadó

Középfok:
Tom Hutchinson: Lifelines Intermediate (Student’s Book & Workbook) – Oxford University Press
Tom Hutchinson & Alan Waters: English for Technical Communication Longman
Nick Brieger–Jeremy Comfort: Technical Contacts Prentice Hall
Dókus Tünde: Angol szituációk Lexika Könyvkiadó
Dókus–Fábián–Kenesei–Navracsics: Gyakorlókönyv az alap- és középfokú angol nyelvvizsgához (szóbeli és írásbeli + CD melléklet) Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó, Sopron
Bajnóczi Beatrix: Tematikus szótár
 
Egyéb segédletek: http://www.learnenglish.de
http://www.angoltanulas.lap.hu